Cefnogi

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf ers degawd.  

Ond nid Eisteddfod arferol fydd hon, gyda’r ŵyl yn cael ei chynnal yn y Bae, gan ddefnyddio cymysgedd cyffrous o adeiladau parhaol eiconig a strwythurau dros-dro deniadol.

Mae’r Eisteddfod yn sefydliad elusennol corfforedig sy’n costio dros £4 miliwn y flwyddyn i’w chynnal, ac mae cronfa â tharged lleol o £320,000 wedi ei sefydlu ers blwyddyn i gyfrannu tuag at y gost o gynnal yr ŵyl yng Nghaerdydd.  Rydym yn ffodus ac yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a chyfraniad ariannol, rhai a dderbynnir yn flynyddol ac eraill ar gyfer gwyliau penodol.  Drwy gyfrannu unwaith neu’n rheolaidd gall unigolion wneud gwahaniaeth mawr i lwyddiant y gronfa leol ac yn sgil hynny, ein gwaith ac arlwy'r ŵyl ei hun.

Mae’r apêl ariannol yn mynd yn dda yng Nghaerdydd, ond mae angen cryn dipyn o ymdrech eto a phob cymorth i sicrhau ein bod yn cyrraedd targed y gronfa leol i’n galluogi i gynnal prifwyl fydd yn cwrdd â disgwyliadau’r miloedd o ymwelwyr a ddaw i Gaerdydd o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Cam o’r mwyaf ar ein rhan fyddai peidio rhoi gwybod i bawb sut i gefnogi'r ŵyl gan nad oes neb wedi dweud neu ofyn, felly dyma eich cyfle!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Safle JustGiving

Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod Caerdydd 2018 yw trwy wefan ‘JustGiving’, ble mae’n bosib cyfrannu unrhyw swm yn fisol, neu roi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod.  Mae dolen gyswllt i JustGiving i’w gweld ar waelod y dudalen.

Os ydych am i’ch manylion ymddangos yn rhestr rhoddion y Rhaglen flwyddyn nesaf, wrth gyfrannu trwy JustGiving, nodwch enw’r pwyllgor apêl yn y blwch neges; e.e. Radur, Tyllgoed neu gyfraniad cyffredinol, a nodwch eich enw (e.e. John a Mair Jones)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siec

Yn ddi-os, talu gyda siec yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o gyfrannu i’r Eisteddfod o hyd.  Os dymunwch roi cyfraniad, anfonwch eich siec yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 os gwelwch yn dda at Elaine Stokes, Swyddog Cyllid Lleol, Swyddfa’r Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd. CF14 5DU.

Er mwyn cael y manylion yn gywir yn y Rhaglen, lawr lwythwch y daflen PDF Ffurflen Cyfrannu isod gan nodi sut yr hoffech i ni gofnodi eich rhodd yn Adran 1 a 2, a chwblhau’r Datganiad Rhodd Gymorth yn Adran 3 (os yn gymwys) a fydd yn galluogi’r Eisteddfod i hawlio 25% ychwanegol ar werth eich rhodd heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Os ydych am i ni gydnabod eich rhodd fel un dienw, nodwch hynny ar y ffurflen os gwelwch yn dda.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archeb Banc

Os am greu archeb banc i gyfrannu cyfres o daliadau dros gyfnod penodol, lawr lwythwch y daflen PDF Ffurflen Cyfrannu isod a chwblhewch y manylion perthnasol Adran 4.                     

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cefnogi Gweithgareddau lleol

Mae cefnogaeth i weithgareddau cymunedol yn eithriadol o bwysig i lwyddiant yr Eisteddfod a’r gwaith a wneir dros gyfnod o ddwy flynedd yn rhan ganolog o’r prosiect i godi arian ac ymwybyddiaeth o ddyfodiad yr ŵyl i’r ardal a’r Iaith Gymraeg.  Mae yna 13 o bwyllgorau apêl yn weithredol ar draws y Brifddinas yn trefnu ystod o weithgareddau amrywiol.  Os am gefnogi’r gweithgareddau hyn, ewch i’r dudalen digwyddiadau i gael gwybod beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rhoi Gwobr yn Eisteddfod Caerdydd

Mae unigolion a sefydliadau’n gallu cyfrannu at wobrau ariannol yr Eisteddfod.  Mae rhoi gwobr yn ffordd syml ond hynod effeithiol o gefnogi'r Eisteddfod.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cylchlythyr yr Eisteddfod

Beth am gofrestru i dderbyn cylchlythyr rhad ac am ddim yr Eisteddfod dros e bost i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ŵyl a’r gweithgareddau cymunedol.  Cofrestrwch drwy’r ddolen ar waelod y dudalen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Os am ragor o wybodaeth am waith cymunedol yr Eisteddfod cysylltwch ag:

Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol

alwyn@eisteddfod.org.uk | 0845 40 90 400

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Uned 15 Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1XP.

 

 

PDF icon Ffurflen Gyfrannu 2018