Cefnogi

Yn 2019, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Sir Conwy.

Mae’r Eisteddfod yn sefydliad elusennol corfforedig sy’n costio dros £4 miliwn y flwyddyn i’w chynnal, ac mae cronfa â tharged lleol o £320,000 wedi ei sefydlu ers Gaeaf 2017 i gyfrannu tuag at y gost o gynnal yr ŵyl yn Sir Conwy.  Rydym yn ffodus ac yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a chyfraniad ariannol, rhai a dderbynnir yn flynyddol ac eraill ar gyfer gwyliau penodol.  Drwy gyfrannu unwaith neu’n rheolaidd gall unigolion wneud gwahaniaeth mawr i lwyddiant y gronfa leol ac yn sgil hynny, ein gwaith ac arlwy'r ŵyl ei hun.

Mae’r apêl ariannol yn mynd yn dda gyda nifer weithgareddau cymunedol ar waith ac addewidion gwobrau i law, ond mae angen pob cymorth i sicrhau ein bod yn cyrraedd targed y gronfa leol i’n galluogi i gynnal prifwyl fydd yn cwrdd â disgwyliadau’r miloedd o ymwelwyr a ddaw i Lanrwst o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Cam o’r mwyaf ar ein rhan fyddai peidio rhoi gwybod i bawb sut i gefnogi'r ŵyl gan nad oes neb wedi dweud neu ofyn, felly dyma eich cyfle!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Safle JustGiving

Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod Sir Conwy 2019 yw trwy wefan ‘JustGiving’, ble mae’n bosib cyfrannu unrhyw swm yn fisol, neu roi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod.  Mae dolen gyswllt i JustGiving i’w gweld ar waelod y dudalen.

Os ydych am i’ch manylion ymddangos yn rhestr rhoddion y Rhaglen flwyddyn nesaf, wrth gyfrannu trwy JustGiving, nodwch enw’r pwyllgor apêl yn y blwch neges; e.e. Pentrefoelas, Trefriw neu gyfraniad cyffredinol, a nodwch eich enw (e.e. John a Mair Jones)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siec

Yn ddi-os, talu gyda siec yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o gyfrannu i’r Eisteddfod o hyd.  Os dymunwch roi cyfraniad, anfonwch eich siec yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019 os gwelwch yn dda at Elaine Stokes, Swyddog Cyllid Lleol, Swyddfa’r Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd. CF14 5DU.

Er mwyn cael y manylion yn gywir yn y Rhaglen, lawr lwythwch y daflen PDF Ffurflen Cyfrannu isod gan nodi sut yr hoffech i ni gofnodi eich rhodd yn Adran 1 a 2, a chwblhau’r Datganiad Rhodd Gymorth yn Adran 3 (os yn gymwys) a fydd yn galluogi’r Eisteddfod i hawlio 25% ychwanegol ar werth eich rhodd heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Os ydych am i ni gydnabod eich rhodd fel un dienw, nodwch hynny ar y ffurflen os gwelwch yn dda.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archeb Banc

Os am greu archeb banc i gyfrannu cyfres o daliadau dros gyfnod penodol, lawr lwythwch y daflen PDF Ffurflen Cyfrannu isod a chwblhewch y manylion perthnasol Adran 4.                     

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cefnogi Gweithgareddau lleol

Mae cefnogaeth i weithgareddau cymunedol yn eithriadol o bwysig i lwyddiant yr Eisteddfod a’r gwaith a wneir dros gyfnod o ddwy flynedd yn rhan ganolog o’r prosiect i godi arian ac ymwybyddiaeth o ddyfodiad yr ŵyl i’r ardal a’r Iaith Gymraeg.  Mae yna nifer o bwyllgorau apêl yn weithredol ar draws y Sir yn trefnu ystod o weithgareddau amrywiol.  Os am gefnogi’r gweithgareddau hyn, ewch i’r dudalen digwyddiadau i gael gwybod beth sydd ymlaen yn lleol chi.

Os ydych am gysylltu â’ch pwyllgor apêl lleol gydag awgrym, neu yn awyddus i gyfrannu neu drefnu digwyddiad eich hun, cysylltwch â gwyb@eisteddfod.org.uk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rhoi Gwobr yn Eisteddfod Sir Conwy

Mae unigolion a sefydliadau’n gallu cyfrannu at wobrau ariannol yr Eisteddfod.  Mae rhoi gwobr yn ffordd syml ond hynod effeithiol o gefnogi'r Eisteddfod.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

PDF icon Ffurflen Gyfrannu