Gwirfoddoli

Os oes gennych chi ychydig oriau i'w sbario yn ystod wythnos yr Eisteddfod, beth am ddod yn rhan o'r tîm gwirfoddol?  

Heb gymorth a chefnogaeth amhrisiadwy ein byddin o wirfoddolwyr, ni fyddai llwyfannu'r Eisteddfod Genedlaethol yn bosibl, ac yr ydym yn ddyledus iawn i'r rhai sydd wedi cynorthwyo dros y blynyddoedd.
Mae llawer o bobl yn cynorthwyo yn flynyddol yn yr Eisteddfod, â’r rhan fwyaf ohonynt yn gwneud hynny yn wirfoddol. 
 
Er nad yw ein gwirfoddolwyr yn cael eu talu, maen nhw'n cael mynediad am ddim bob dydd maen nhw'n gwirfoddoli, yn ogystal â thaleb bwyd os ydych chi'n gwirfoddoli am 2 sesiwn ar unrhyw ddiwrnod.
 
Yn gyffredinol mae 4 sesiwn stiwardio dyddiol yn ystod yr wythnos:
(1) 0845-1215;
(2) 1145-1515;
(3) 1445-1815;
(4) 1745-2230. 
 
Rhybudd - gall amserlenni ac anghenion rhai adrannau artistig amrywio.  Mewn achosion o’r fath efallai y bydd gofyn i chi fod ar ddyletswydd ychydig ynghynt neu orffen ychydig yn hwyrach yn ôl y gofyn.  Yn anffodus, ni allwn warantu amser i ffwrdd i wylio gweithgareddau penodol, mae hyn i gyd yn dibynnu ar ba shifftiau y dynodir i chwi!
 
Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o'r iaith Gymraeg, ac mae llawer o'n hymwelwyr yn siarad Cymraeg. Os na allwch siarad Cymraeg neu os nad ydych yn teimlo'n hyderus iawn, byddwn yn eich paru â siaradwr Cymraeg lle bo angen.  Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai swyddogaethau a bydd hyn yn cael ei nodi yn y proffilau.
 
Mae bod yn wirfoddolwr yn yr Eisteddfod yn golygu i nifer mai y chi fydd gwyneb croesawgar yr ŵyl.  Fe’ch lleolir mewn un neu fwy o safleoedd yn ystod yr wythnos i sicrhau diogelwch y gynulleidfa a’r lleoliad neu gynorthwyo gyda thasgau penodol mewn lleoliadau amrywiol o gwmpas y Maes.
 
Felly, os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r sgiliau a'r amser i’w gynnig i’r Eisteddfod, cwblhewch y broses gofrestru isod os gwelwch yn dda.
 
Er y gwnawn ein gorau i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli addas i bawb, nid yw cofrestru'n gwarantu y byddwch yn llwyddiannus eleni. 
Rhaid ichi fod yn 18 oed neu'n hŷn i wirfoddoli.
 
Amserlen:
Mehefin: Cyflwyno ceisiadau cofrestru
Cyn diwedd Mehefin: Cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus am wybodaeth ychwanegol, ee argaeledd, shifftiau ac ati.
Gorffennaf: Dosbarthu cytundebau gwirfoddoli
26 Gorffennaf: Sesiwn hyfforddi / anwytho yn Nhregaron
 
Gobeithiwn eich croesawu i’r tîm yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn ystod yr Haf
 
I gofrestru ar-lein, mae’n rhaid cael cyfrif gwefan gyda ni cyn mynd ymhellach. Mewngofnodwch i’ch cyfrif (os oes un gyda chi eisoes) neu Cofrestrwch i greu cyfrif newydd

I dderbyn copi papur a chofrestru trwy'r post, cysylltwch â alwyn@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400