Swyddi ar y Maes

Dyma lle rydym yn cyhoeddi manylion unrhyw swyddi sydd ar gael ar y Maes.  

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd.  Ni fyddwn yn cadw / pasio unrhyw wybodaeth, a dyma'r unig swyddi y gwyddom amdanynt ar Faes yr Eisteddfod.

STAFF ARLWYO / STAFF BAR / STAFF GLANHAU / STAFF DIOGELWCH
 

STEDMAN BROTHERS EVENTS
Mae Stedman Brothers Events yn gyfrifol am ddarparu'r bariau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. 
Rydym yn chwilio am nifer o bobl i ymuno a'r staff parhaol - pobl cyfeillgar, hyderus, dibynadwy sy'n siarad Cymraeg.
Mae swyddi ar gael ar gyfer bariau'r Maes, Maes B yn ogystal ag ar y stondin Losin a Tango Ice Blast.
Cysylltwch a ni am ragor o wybodaeth.
Flo Stedman - flo@stedmanbrothers.com / 01633 431090


MOBILE AND EVENTS CATERING
Rydym yn chwilio am oleiaf un person, yn ddelfrydol yn siarad Cymraeg, ar gyfer helpu yn nghegin Caffi'r Compownd yn ystod wythnos yr Eisteddfod.
Profiad o weithio mewn cegin o gymorth, ond nid yn angenrheidiol.
Prif ddyletswyddau:
Clirio byrddau, golchi llestri, rhywfaint o waith cownter / til.
Cysylltwch a Dave Wootton:  davewootton@icloud.com neu 07508 609147


STREAMLINE LEISURE
Rydym yn edrych am Staff Diogelwch SIA, glanhawyr a staff i'r stondinau coffi.
Cysylltwch a ni ruthhunter@streamlineleisure.co.uk neu 01267 232986
www.streamlineleisure.co.uk 


A LOT OF WAFFLE
Mae angen gweithwyr am rywfaint o'r wythnos ar y stondin sy'n gwerthu 'waffles'.
Os oes diddordeb, cysylltwch a Faye Edge alotofwaffle@gmail.com / 07776 186461 


CAPITAL CUISINE - Ty Bwyta Platiad
Mae Capital Cuisine yn edrych am bobl i weini, baristas, cogyddion, cynorthwy-wyr cegin, porthorion cegin.
Profiad yn fanteisiol. Cyflog yn ddibynnol ar oedran a phrofiad.
Cytundeb o 1 - 11 Awst 2019
Ffurflen gais ar gael YMA 
Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Marge Smart marjesmart@yahoo.co.uk / 029 2085 1997


FRANCO WELSH LTD
Mae Franco Welsh Ltd yn chwilio am ddwsin o gynorthwywyr arlwyo deinamig a brwdfrydig i'n helpu ni ar ein stondinau yn Llanrwst eleni. Fe fydd y dyletswyddau'n cynnwys paratoi a gweini Pizzas a Byrgyrs / Cŵn Poeth o 2 uned ym Maes B.
Mae oriau'r shifftiau i’r unedau yma yn debygol o fod o 6.00pm - 4.00am ar gyfartaledd.
Mae yna hefyd shifft dydd ar gael yn yr uned fyrgyr (2-3 aelod o staff yn unig), o 7am i 6pm
Darperir hyfforddiant a bwyd llawn. Mae gwersylla hefyd ar gael yn rhad ac am ddim.
Cyfraddau cyflog ardderchog ar gyfer yr ymgeiswyr cywir.
Dim ymgeiswyr o dan 18 oed os gwelwch yn dda.
Cysylltwch â Loic ar 07707 6113348 neu loic@thewelshcreperie.co.uk am rhagor o fanylion.
Dyddiad cau: 2 Awst


THE SPANISH BUFFET
Mae'r cwmni bwyd Sbaenaidd yn chwilio am 2 weithiwr 18+ sy'n siarad Cymraeg ac ar gael i weithio drwy'r wythnos.
Cysylltwch â Tony Frances admin@thespanishbuffet.com    

www.thespanishbuffet.com


GWIRFODDOLI AR Y MAES A MAESB AM DDIM !

Oes gennych ddidordeb yn yr amgylchedd ac am gynorthwyo’r Eisteddfod i sicrhau fod cymaint a phosibl o wastraff yn cael ei ailgylchu ar y Maes eleni?

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymrwymo i gyflawni amcanion cynaliadwyedd, sy'n cynnwys ailgylchu a lleihau gwastraff.  Yr ydym am benodi tîm o wardeiniaid ailgylchu i gweithio'n agos gyda'n darparwyr glanhau a rheoli gwastraff er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn gwneud defnydd cywir o'r cyfleusterau ailgylchu a ddarperir ar y Maes. Byddant hefyd yn atgoffa stondinwyr ac arlwywyr o'r trefniadau a ddarperir ar eu cyfer.  Mae dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl wirfoddoli yma.

Mae angen tîm brwdfrydig arnom i fod ar gael ar sail rota yn ystod yr wythnos i ymgymryd â’r swyddogaeth hon. Ni fydd disgwyl i chi fod ar gael pob diwrnod, ond yn barod ymrwymo i leiafswm o 6 seiswn (bore, prynhawn neu hwyr) dros yr wythnos.   Mae hyn yn golygu y cewch amser i ffwrdd i fwynhau hefyd.  Yn anffodus, ni allwn warantu amser i ffwrdd ar gyfer gweithgareddau penodol, ond fe wnawn ein gorau!

Felly, os ydych chi'n meddwl a gallech fod yn Warden Ailgylchu i ni, anfowch e bost at alwyn@eisteddfod.org.uk yn nodi eich diddordeb erbyn 31 Gorffennaf.  Ni fydd cysylltu â ni yn gwarantu y byddwch yn cael eich dewis, a rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn i wirfoddoli.

Os eich dewisir, yn gyfnewid am eich ymrwymiad i leiafswm o 6 sesiwn (4 awr) dros yr wythnos, yr ydym yn cynnig tocynnau bwyd ac ad-daliad llawn tocyn cyfnod MaesB sydd yn cynnwys mynediad dyddiol i’r Maes a safle i wersylla am y cyfnod.  Byddwn yn anfon manylion rota a swyddogaethau wedi’r dyddiad cau i’r criw llwyddiannus.