Te yn y Grug

Cyngerdd Te yn y Grug

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

 

Tendr Cynhyrchu a Chydlynu’r Prosiect (Tîm neu Unigolyn)

 
Cefndir:
Yn 2019, bydd hi’n drigain mlynedd ers cyhoeddi un o gyfrolau eiconig yr iaith Gymraeg, Te yn y Grug gan Kate Roberts.  Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn llwyfannu cyngerdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 i ddathlu’r achlysur. 
 
Y bwriad yw creu cyfanwaith cerddorol a geiriol sydd wedi’i ysbrydoli gan Te yn y Grug, bydd yn gyfanwaith gwreiddiol wedi’i greu gan dîm creadigol fydd yn cynnwys bardd / libretydd,  cyfansoddwr a chyfarwyddwr.
 
Dyma fydd prosiect Côr yr Eisteddfod 2019, gyda’r ymarferion yn cychwyn yn hydref eleni a’r premiere ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn Llanrwst ym mis Awst 2019.  Côr yr Eisteddfod yw un o brosiectau gwirfoddoli ac addysg gydol oes fwyaf Cymru, ac mae'n denu 150-200 o gantorion amatur o bob rhan o ddalgylch yr Eisteddfod yn flynyddol.
 
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddiolchgar iawn i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am gefnogi’r prosiect trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri.
 
Brîff:
Bydd y Tîm/Unigolyn yn arwain y cynllun yn weinyddol ac ymarferol. Bydd/ant yn gyfrifol am ddyletswyddau amserlennu a chydlynu, gwerthuso a monitro ansawdd y gweithgareddau, rheoli’r gyllideb a chyfathrebu a hyrwyddo’r cynllun i amrywiol gynulleidfaoedd.
 
Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau:
 • Cydweithio’n agos â’r tîm creadigol er mwyn gwireddu ac adlewyrchu gweledigaeth y cynllun wrth raglennu
 • Cydweithio’n agos efo swyddfa’r Eisteddfod ar y trefniadau o ran y gweithdai artistig, y corau, ensembles eraill a threfniadau yn ymwneud â’r gyngerdd ei hun
 • Rheoli cyllideb y prosiect yn unol â thelerau'r grant
 • Cydlynu a rhaglennu’r gweithdai cyfranogol cymunedol a sicrhau presenoldeb yn y gweithdai. Lleolir y gweithdai yn Sir Conwy a Chae’r Gors
 • Paratoi asesiadau risg ar gyfer y gweithdai a sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl bolisïau perthnasol
 • Casglu a throsglwyddo cynnyrch creadigol y gweithdai ysgrifennu i’r cyfansoddwr/cyfarwyddwr artistig
 • Marchnata a hyrwyddo’r cynllun e.e. llunio datganiadau i’r wasg a defnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Cynorthwyo gyda chydlynu ymarferion ac amserlennu
 • Creu adroddiadau cynnydd a dogfennau cyffelyb ar y prosiect
 • Llunio adroddiad diwedd prosiect i Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Rheoli gwybodaeth am y prosiect a chofnodi data i ddibenion monitro a gwerthuso
 • Cynorthwyo gyda’r gwaith o hyrwyddo a llwyfannu’r cyngerdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Yr Amserlen

Hysbysebu’r tendrDydd Gwener 13 Gorffennaf 2018
Dyddiadau cau derbyn ceisiadauDydd Llun 23 Gorffennaf 2018
CyfweliadauDydd Mercher 25 Gorffennaf 2018
Creu cynllun gweithredol y prosiectAwst 2018
Gweithdai cymunedolMedi 2018 – Ionawr 2019
Creu’r gwaith newydd / cyfansoddiMedi 2018 – Mawrth 2019
YmarferionHydref 2018 – Awst 2019
Perfformiad – Eisteddfod Genedlaethol Sir ConwyYn ystod wythnos yr Eisteddfod  2-10 Awst 2019
Cloi’r cynllun - cyflwyno adroddiad diwedd prosiect i Gronfa Dreftadaeth y LoteriDiwedd Medi, 2019
 

Manyleb Person/nau:

HanfodolDymunol
Hyfforddiant, Profiad a Chymwysterau
Hanes o lwyddiant o ran rheoli prosiectau.
Y gallu i reoli cyllideb y prosiect.
Profiad o lunio adroddiadau ac o werthuso.
Cymhwyster a/neu brofiad perthnasol o weithio yn y maes y celfyddydau.
Profiad blaenorol o raglennu gweithdai cyfranogol. 
Hanes o lwyddiant o ran codi arian ar gyfer prosiectau.
Gwybodaeth a Sgiliau
Y gallu i gyfathrebu’n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig.
Sgiliau gwerthuso, monitro ac ysgrifennu adroddiadau.
Sgiliau rheoli amser effeithiol.
Sgiliau trefnu ardderchog.
Sgiliau TG ardderchog.
Cyfieithu dogfennau.
Cadw cofnodion cyfarfodydd.
Dealltwriaeth o ddiwylliant yr ardal, yr ardal ei hun a’i phobl.
Ymwybyddiaeth o’r celfyddydau ac o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig.
Profiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.
Profiad o asesu risg.
Sgiliau Rhyngbersonol
Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol datblygedig iawn wrth ymwneud ag ystod o bartneriaid amrywiol. Profiad o siarad cyhoeddus.
Amodau Arbennig
Rhaid bod yn gallu teithio ar draws Conwy a thu hwnt.
Y gallu/argaeledd i weithio ar y penwythnos, gyda’r nos ac ar Wyliau Banc o bryd i’w gilydd.
Y gallu/argaeledd i weithio yn ystod gwyliau ysgol.
Yn byw o fewn pellter teithio rhesymol i leoliad gwireddu’r prosiect.
Parodrwydd i fod yn hyblyg o ran patrymau oriau gweithio.
Rhaid bod ar gael yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2019 ac yn ystod yr wythnosau yn arwain i fyny ar y perfformiad.
Penderfynu:
Dewisir y cwmni / unigolyn llwyddiannus drwy gyfweliad, ar sail ansawdd gwaith blaenorol ac ymatebion i gwestiynau cyfweliad.  
 
I Wneud Cais:
E-bostiwch yr isod at – sioned@eisteddfod.org.uk 
 
• Mynegiad o ddiddordeb sy’n egluro pam yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer y gwaith hwn; dim mwy na un ochr A4.
• Curriculum Vitae cyfredol ar ddim mwy na dwy ochr A4.
• Dau eirda.
 
Dyddiad Cau: 11:00yb, Dydd Llun 23 Gorffennaf 2018
 
Dyddiad y Cyfweliad: Bore Mercher 25 Gorffennaf 2018 (Swyddfa’r Eisteddfod, Yr Wyddgrug)
 
 
Manylion cysylltu
 
Rhif ffôn: 0845 4090 400