Cefnogi

Mae’r Eisteddfod yn sefydliad elusennol corfforedig sy’n costio dros £4 miliwn y flwyddyn i’w chynnal, a bydd cronfa â tharged lleol yn cael ei sefydlu.  Rydym yn ffodus ac yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a chyfraniad ariannol, rhai a dderbynnir yn flynyddol ac eraill ar gyfer gwyliau penodol.  Drwy gyfrannu unwaith neu’n rheolaidd gall unigolion wneud gwahaniaeth mawr i lwyddiant y gronfa leol ac yn sgil hynny, ein gwaith ac arlwy'r ŵyl ei hun.
 
Os hoffech gefnogi'r Eisteddfod yng Ngheredigion, gallwch weld isod:
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Safle JustGiving
 
Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod Ceredigion 2020 yw trwy wefan ‘JustGiving’, ble mae’n bosib cyfrannu unrhyw swm yn fisol, neu roi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod.  Mae dolen gyswllt i JustGiving i’w gweld ar waelod y dudalen.
 
Os ydych am i’ch manylion ymddangos yn rhestr rhoddion y Rhaglen flwyddyn nesaf, wrth gyfrannu trwy JustGiving, nodwch enw’r pwyllgor apêl yn y blwch neges; e.e. Aberystwyth, Aberteifi neu gyfraniad cyffredinol, a nodwch eich enw (e.e. John a Mair Jones)
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Siec
 
Os dymunwch roi cyfraniad drwy siec, anfonwch eich siec yn daladwy i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2020 os gwelwch yn dda at Elaine Stokes, Swyddog Cyllid Lleol, Swyddfa’r Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd. CF14 5DU.
 
Er mwyn cael y manylion yn gywir yn y Rhaglen, lawr lwythwch y daflen Ffurflen Cyfrannu isod gan nodi sut yr hoffech i ni gofnodi eich rhodd yn Adran 1 a 2, a chwblhau’r Datganiad Rhodd Gymorth yn Adran 3 (os yn gymwys) a fydd yn galluogi’r Eisteddfod i hawlio 25% ychwanegol ar werth eich rhodd heb unrhyw gost ychwanegol i chi.
 
Os ydych am i ni gydnabod eich rhodd fel un dienw, nodwch hynny ar y ffurflen os gwelwch yn dda.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Archeb Banc
 
Os am greu archeb banc i gyfrannu cyfres o daliadau dros gyfnod penodol, lawr lwythwch y daflen Ffurflen Cyfrannu isod a chwblhewch y manylion perthnasol Adran 4.                     
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Cefnogi Gweithgareddau lleol
 
Mae cefnogaeth i weithgareddau cymunedol yn eithriadol o bwysig i lwyddiant yr Eisteddfod a’r gwaith a wneir dros gyfnod o ddwy flynedd yn rhan ganolog o’r prosiect i godi arian ac ymwybyddiaeth o ddyfodiad yr ŵyl i’r ardal a’r Iaith Gymraeg. Os am gefnogi’r gweithgareddau hyn, ewch i’r dudalen digwyddiadau i gael gwybod beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Rhoi Gwobr yn Eisteddfod 2020
 
Mae unigolion a sefydliadau’n gallu cyfrannu at wobrau ariannol yr Eisteddfod.  Mae rhoi gwobr yn ffordd syml ond hynod effeithiol o gefnogi'r Eisteddfod.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Cylchlythyr yr Eisteddfod
 
Beth am gofrestru i dderbyn cylchlythyr rhad ac am ddim yr Eisteddfod dros e bost i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ŵyl a’r gweithgareddau cymunedol.  Cofrestrwch drwy’r ddolen ar waelod y dudalen.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Os am ragor o wybodaeth am waith cymunedol yr Eisteddfod cysylltwch ag:
 
Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol
 
alwyn@eisteddfod.org.uk | 0845 40 90 400
 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Uned 15 Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1XP.