Côr Eisteddfod

 

Lloergan

gan Fflur Dafydd, Griff Lynch a Lewys Wyn, gyda Hefin Jones a Rhys Taylor
 
Cefn gwlad ar ei newydd wedd yng ngolau’r lloer…
 
Lloergan yw prosiect gwreiddiol newydd Fflur Dafydd, Griff Lynch a Lewys Wyn, sy’n cyfuno’r celfyddydau a gwyddoniaeth mewn ffordd ddyfeisgar a newydd.  
Dyma gyfanwaith cerddorol a geiriol amlgyfrwng, wedi’i ysbrydoli gan seryddiaeth ac ardal Ceredigion.  
Mae’n binacl prosiect a phartneriaeth pum mlynedd rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd, Prifysgolion Cymru a’r Gymdeithas Seryddol Frenhinol, fel rhan o ddathliadau deucanmlwyddiant y gymdeithas.
Pa mor wahanol yw’r byd yn nhywyllwch y nos?  A phwy yw adar y nos, y rheini sydd â chysylltiad â’r nos yn ardal yr Eisteddfod?  Abaty hynod Ystrad Fflur, safle sy’n mynd â ni’n ôl i ddechrau hunaniaeth ein cenedl, yw cefnlen y cyfanwaith, a chawn grwydro’r ardal yn y nos gan arsylwi’r lloer, y sêr a rhyfeddodau’r gofod yn ystod y sioe.
Gyda gwreiddiau’r stori’n ddwfn yng nghefn gwlad Ceredigion, dyma brosiect corawl Prifwyl 2020, ac mae’r Eisteddfod yn awyddus i ddenu pobl o bob rhan o’r ardal i fod yn rhan o’r cyfle hynod hwn.
 
Crewyd y stori a’r sgript gan Fflur Dafydd, gyda’r caneuon gan Griff Lynch a Lewys Wyn.  Trefnir y gerddoriaeth gan Rhys Taylor, ac mae Hefin Jones yn ddylunydd cyfranogi creadigol ar y prosiect.
 
Cynhelir sesiwn ‘Dewch i Ganu’ yn Ysgol Uwchradd Aberaeron am 19:30, nos Lun 18 Tachwedd, gyda chyfle i glywed mwy am y prosiect a’r sioe a fydd yn cael ei phremiere byd ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym mis Awst.  Cawn hefyd glywed ambell gân o’r sioe, er mwyn rhoi blas i bawb o’r steil cerddorol sy’n llifo drwy’r cyfanwaith.
 
‘Does dim rhaid bod yn aelod o gôr i ymuno - mae croeso mawr i unrhyw un sy’n mwynhau canu.  Mae lle i 250 yn y côr eleni, felly rydym yn gofyn i bobl gofrestru ar-lein ymlaen llaw os oes modd, neu ar noson y lansiad yn Aberaeron. 
Gellir gofrestru isod, neu ffoniwch y swyddfa ar 0845 4090 400.

 

Côr y Gymanfa Ganu

Byddwn yn lansio côr y Gymanfa Ganu, dan arweiniad Delyth Hopkins Evans, ar nos Lun 13 Ionawr yn Ysgol Gyfun Aberaeron, 19:30 – 21:15.
Gellir hefyd gofrestru ar gyfer y côr yma drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.
 
(Gellir dewis mwy na un)
Cadarnhau
Os hoffech chi barhau i dderbyn rhagor o wybodaeth am yr Eisteddfod mae angen i chi nodi hyn isod. Mae’r Eisteddfod yn defnyddio system ‘Mailchimp’ at ddibenion marchnata uniongyrchol. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y negeseuon e-bost neu ysgrifennu e-bost atom i diogelu.data@eisteddfod.org.uk.