Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Caeau Chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi

 
11:00, Dydd Sadwrn, 29 Mehefin
 
Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 ar gyrion Tregaron o 1 - 8 Awst, a bydd y dathliadau a gynhelir eleni ar fore Sadwrn 29 Mehefin yn Aberteifi yn gyfle i ‘gyhoeddi’ hyn i bawb, yn lleol ac yn genedlaethol.  
 
Ynghyd â’r brif seremoni caiff amrywiaeth o weithgareddau eu cynnal dros gyfnod o bythefnos gan gynnwys gŵyl gerddoriaeth newydd a chymanfa swyddogol y cyhoeddi - gwyliwch allan am weithgareddau yn eich ardal chi.  
 
Fel rhan o’r gweithgareddau, cynhelir gorymdaith liwgar ganol bore (oddeutu 10.15), gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion, sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r Sir, a chyflwyno’r Sir i’r Eisteddfod.  
 
Map yr Orymdaith;
 
 
Bydd yr orymdaith yn cychwyn a diweddu ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi yn gyfochrog â’r Ganolfan Hamdden gan ymdeithio trwy’r dref lawr Ffordd y Gogledd; i’r chwith lawr Feidrfair cyn ymuno â Stryd y Priordy; yna lawr Stryd Morgan ac o amgylch y Strand ac i fyny ar hyd y Stryd Fawr / Pendre ac yn ôl heibio Coleg Ceredigion at y Cylch.  Cynhelir Seremoni’r Cyhoeddi ei hun wedyn am 11.00 gan ddefnyddio cerrig symudol yr Orsedd ar gaeau chwarae'r Ysgol Uwchradd.
 
Dyma pryd y cyhoeddir Rhestr Testunau Eisteddfod Ceredigion, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu'r flwyddyn nesaf.  Yr Archdderwydd newydd, Myrddin ap Dafydd, a orseddir ar ddechrau’r Seremoni hon fydd yn arwain, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Elin Jones, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau iddo.
 
Bydd plant cynradd y Sir yn cael gwahoddiad i ymuno ar y Cei yn y dref am 9.45 mewn sesiwn Canu a Dawnsio gyda Huw ac Elin, cyflwynwyr Cyw S4C.  Mi fydd yna hefyd gystadleuaeth arbennig i’r ysgolion i baratoi baner ar gyfer yr orymdaith, a feirniedir gan y ddau ohonynt.  Bydd y plant wedyn yn ymuno a’r orymdaith gan wneud eu ffordd fyny at y Cylch ar gyfer dechrau’r seremoni am 11.00
 
Dewch draw i ymuno ym mwrlwm y dathliadau a dyfodiad yr Eisteddfod i Geredigion yn Aberteifi ar 29 Mehefin.
 
Cymanfa Ganu'r Cyhoeddi
Cynhelir Cymanfa Ganu yng Nghapel Soar, Llanbed, nos Iau 27 Mehefin am 19.00. Margaret Daniel a Delyth Hopkins Evans fydd yn arwain y canu â Sarah-Jane Absalom yn organydd gydag eitemau gwadd gan yr enillydd Rhuban Glas, Kees Huysmans.  Mynediad trwy Raglen yn £5 ar gael yn Sianti (Aberaeron); Awen Teifi (Aberteifi); Siop y Pethe a Siop Inc (Aberystwyth); Smotyn Du (Llanbed); Siop Ffab (Llandysul); Anrhegaron a Rhiannon (Tregaron).  Bydd y Gymanfa yn cael ei recordio gan gwmni Rondo ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol S4C.
 
Amserlen Gwyl y Cyhoeddi
 
PDF icon Amserlen y CyhoeddiPDF icon Manylion Gorymdaith