Stondinau

 

STONDINAU AR Y MAES

Bydd gwybodaeth cyffredinol a'r ffurflen gofrestru i wneud cais ar gyfer llogi stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion ar gael yma ar ddydd Llun, 24 Chwefror 2020.

Am stondinau bwyd ac arlwyo, cliciwch YMA  (dyddiad cau ddiwedd Ionawr)

Dyddiad 2020:                        1 - 8 Awst (stondinau i agor am 10.00 ar 1 Awst)

Lleoliad 2020:                         Tregaron

Dyddiad agor
ffurflen gofrestru:                   Dydd Llun, 24 Chwefror 2020

NODER:
Fe fydd stondinwyr yn cael dewis eu lleoliad eu hunain eto eleni, ond bydd angen cwblhau ffurflen gofrestru ar-lein a thalu blaendal bychan yn gyntaf. 
Byddwn wedyn yn cysylltu â chi yn y drefn mae'r ceisiadau yn dod i mewn er mwyn i chi gwblhau ffurflen mwy manwl a dewis lleoliad.
Ar ôl i ni gysylltu â chi, ni fyddwn yn symud ymlaen at y nesaf nes derbyn eich cais.
Byddwch yn ymwybodol y gall y broses yma gymryd rhai wythnosau.

Mae costau 2020 i'w gweld yn y ddogfen ar waelod y dudalen. Os hoffech fynegi eich diddordeb a derbyn nodyn atgoffa ddechrau Chwefror, neu i holi unrhyw gwestiwn ynglyn â stondinau, cysylltwch ag Eira Bowen eira@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 029 2074 1703.

Dyma'r opsiynau gwahanol o stondinau sydd ar gael :

  • llogi unedau 3m x 6m
  • llogi unedau 3m x 12m / 5m x 12m
  • llogi cytiau pren
  • cymryd gofod o fewn y Artisan (neuadd grefftau)
  • llogi adeilad pwrpasol
  • dod â cherbyd arddangos neu pabell eich hunain.

Adeiladau 
Os hoffech dderbyn manylion neu drafod costau llogi adeilad cysylltwch ag Eira Bowen eira@eisteddfod.org.uk


PAM CAEL STONDIN YN YR EISTEDDFOD ?
Os ydych yn awyddus i gyflwyno’ch cynnyrch gerbron marchnad eang a marchnad Gymreig, yna mae’r Eisteddfod yn eich galluogi i wneud hynny am bris rhesymol.
Mae nifer o siopau a chwmnïau yn dod i’r Eisteddfod i gael sylw cenedlaethol a gwerthu eu cynnyrch. Mae rhai yn dewis lawnsio eu cwmni yn yr Eisteddfod. Mae’r holl gyrff Cymreig, y sefydliadau proffesiynol, cymdeithasau gwirfoddol ac elusennau hefyd yn bresennol.

Yr Eisteddfod yw gwyl ddiwylliannol mwyaf Cymru, ac mae’n seiliedig ar 800 mlynedd o draddodiad. Gan mai Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod dylai stondinwyr ddisgwyl felly fod cwsmeriaid ac ymwelwyr yn gwneud ymholiadau ac yn archebu trwy gyfrwng y Gymraeg. O’r herwydd , mae angen o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y stondin drwy’r amser – gall y person yma fod yn rhugl, yn ddysgwr profiadol neu’n dechrau dysgu. Dylid hefyd cael mwyafrif o lenyddiaeth y stondin yn Gymraeg.
Mae angen i holl weithgareddau'r stondin fod yn Gymraeg.

Y Maes

Yng nghanol y Maes ceir y prif bafiliwn lle cynhelir y cystadlaethau amrywiol, seremonïau’r Orsedd a chyngherddau gyda’r nos. Yn ogystal â hyn ceir nifer o bafiliynau llai ac ardaloedd gwahanol o gwmpas y Maes megis, y Babell Lên, Pentref Plant, Pentref Gwyddoniaeth, Y Lle Celf, ardal i ddysgwyr, ardal chwaraeon ynghyd â theatr, sinema a llwyfan awyr agored ar gyfer perfformwyr o bob math tan yn hwyr gyda’r nos.  Mae’r pentref bwyd yn cynnig rhywbeth i bawb a bwydydd o bob math. Ceir hefyd bwyty trwyddedig ar y Maes.

Mae’r Wyl, sy’n denu tua 150,000 o ymwelwyr yn flynyddol mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn.

Dewch i’r Eisteddfod i hybu eich cwmni a’ch cynnyrch – gewch chi ddim eich siomi !


 

 

 

Microsoft Office document icon Costau Stondinau 2020 Tradestands Costs.doc