Noddi'r Eisteddfod

Ein prif amcan yw hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru mewn ffordd groesawgar a chynhwysol.  

Mae’r Eisteddfod yn ŵyl i bawb, gyda’r gweithgareddau amrywiol a’r awyrgylch hwyliog yn ein gwneud yn wahanol i wyliau eraill – ac yn un o wyliau diwylliannol mawr y byd. 

Uchafbwynt prosiect cymunedol dros ddwy flynedd yw’r ŵyl ei hun, gan dynnu pobl ynghyd  i fwynhau, cystadlu a dysgu medrau newydd mewn awyrgylch anffurfiol, gan ddatblygu hyder cymunedol a rhoi hwb i’r iaith, diwylliant a’r economi leol.

Sut y byddwch chi’n elwa o’n partneriaeth

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw uchafbwynt y calendr diwylliannol, ac mae’i hapêl a’i chyrhaeddiad yn unigryw.  O ran y cyfryngau, mae’n un o ddarllediadau allanol mwyaf y BBC, ac fe’i darlledir ar deledu, radio ac ar-lein yn y ddwy yn ystod yr wythnos.  Ceir llawer o sylw yn y wasg yn ogystal, ac mae nifer fawr o’n noddwyr yn elwa o’r sylw hwn, yn lleol ac yn genedlaethol.

Bydd ein partneriaeth yn sicrhau datblygiad yr Eisteddfod, a’n galluogi i gynnig cyfleoedd ychwanegol i bobl yng Nghymru a thu hwnt i fwynhau ein hiaith a’n diwylliant, yn ystod yr ŵyl ei hun ac fel rhan o’r prosiect cymunedol dros gyfnod o ddwy flynedd. 

Mae ein cyfleoedd nawdd wedi’u llunio er mwyn rhoi sylw i chi cyn yr Eisteddfod ei hun ac yn ystod yr wythnos.  Byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn sicrhau eich bod chi a’ch cwmni’n elwa o’n partneriaeth.

Byddwn yn adnabod cyfleoedd sy’n berthnasol ac yn bwysig i chi a’ch gwaith, ac yn edrych ar gyfleoedd i roi’r sylw ehangaf posibl i chi yn barhaus.  Mae’ch llwyddiant chi’n bwysig i ni.

Pa becyn sydd orau i chi?

Mae’r cyfleoedd wedi’u rhannu i dair adran, Aur, Arian ac Efydd.  Mae gan bob adran ei buddiannau’i hun, ac fe fyddwn yn teilwra pob pecyn i’ch anghenion chi – rhaglen nawdd sy’n unigryw a phwrpasol ar eich cyfer.

Aur: anelir at gwmnїau mawr, sy’n awyddus i sicrhau sylw yng Nghymru a thu hwnt.  Mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys uchafbwyntiau’r wythnos, gan roi sylw proffil-uchel i chi ar draws pob platfform.  Mae pecynnau’n cynnwys ein digwyddiadau a’n pafiliynau mwyaf poblogaidd, sy’n sicr o apelio at gynulleidfa eang.  Bydd cwmnїau ar lefel aur hefyd yn cael eu cysylltu gyda’r sefydliad drwy gydol y prosiect cymunedol.  Ceir buddiannau a chefnogaeth o’r radd flaenaf fel rhan o’r pecyn hwn.  

Arian: anelir at gwmnїau sy’n awyddus i dargedu sectorau penodol, sydd am ddatblygu perthynas gyda’r cyhoedd yng Nghymru, a’r rheini sydd â diddordeb mewn diwylliant, y celfyddydau a’r iaith yn gyffredinol.   Mae pecynnau’n cynnwys rhychwant eang o gyfleoedd cystadleuol, seremonїol a chymdeithasol, gyda chyfle am sylw cyn yr ŵyl ei hun.  Mae’r pecyn hwn yn cynnig amrywiaeth arbennig o fuddiannau a chefnogaeth.

Efydd: anelir at gwmnїau a busnesau llai, sydd am ddefnyddio’r Eisteddfod i hyrwyddo gwasanaeth neu gynnyrch arbennig.  Mae’r pecyn hwn yn apelio at y rheini sy’n ymwneud â’r celfyddydau a diwylliant, a’r rheini sy’n ymwneud â gwaith hyrwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n edrych ar ddatblygu gwasanaeth Cymraeg neu ddwyieithog.  Mae’r pecyn hwn yn berffaith ar gyfer cwmnїau ar-lein a’r rheini sy’n cynnig gwasanaeth i’n cynulleidfa darged.  Mae pecynnau amrywiol ar gael, gyda nifer yn targedu cynulleidfa graidd yr Eisteddfod, gan gynnig nifer fawr o fuddiannau i’r cwmni. 

Cysylltwch am ragor o wybodaeth ac i drafod pa becyn sy’n gweithio orau i chi:

Betsan Moses, Prif Weithredwr,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd   CF14 5DU

Ffôn: 0845 4090 300; e-bost: Betsan@eisteddfod.org.uk