Stondinau

 

STONDINAU AR Y MAES

Yn anffodus, mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd iawn i symud Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i haf 2022.  
Mae sicrhau diogelwch ein gwirfoddolwyr, stondinwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, ac felly rydym yn gohirio’r Eisteddfod am flwyddyn. 
Rydym ni, fel chi, yn siomedig na fyddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni.

Ni fyddwn yn cymryd rhagor o archebion tan yn gynnar yn 2022, a hynny os bydd gofod yn caniatau.

Yn y cyfamser, dyma wybodaeth cyffredinol ar gael stondin yn yr Eisteddfod.

Dyddiad 2022:                        Gorffennaf 30 - 6 Awst (stondinau i agor am 10.00 ar 30 Gorffennaf)
Lleoliad 2022:                         Tregaron
Dyddiad ail-agor
ffurflen gofrestru:                  Yn gynnar yn 2022

NODER:
Fe fydd stondinwyr yn cael dewis eu lleoliad, ond bydd angen cwblhau ffurflen gofrestru ar-lein a thalu blaendal o £250 + TAW (£300). 
Byddwn wedyn yn cysylltu â chi yn y drefn mae'r ceisiadau yn dod i mewn er mwyn i chi gwblhau ffurflen mwy manwl a dewis lleoliad.
Ar ôl i ni gysylltu â chi, ni fyddwn yn symud ymlaen at y nesaf nes derbyn eich cais.
Byddwch yn ymwybodol y gall y broses yma gymryd rhai wythnosau.

Mae costau 2020 (mae’n bosib y bydd cynnydd ar gyfer 2022) i'w gweld yn y ddogfen ar waelod y dudalen ynghyd â'r Llyfryn Gwybodaeth sy'n cynnwys yr holl reolau ac amodau.  Sicrhewch eich bod yn darllen hwn cyn gwneud cais am stondin.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â stondinau, cysylltwch a gwyb@eisteddfod.org.uk 

Dyma'r opsiynau gwahanol o stondinau sydd ar gael :

  • llogi unedau 3m x 6m
  • llogi unedau 3m x 12m / 5m x 12m
  • llogi cytiau pren
  • cymryd gofod o fewn y Artisan (neuadd grefftau)
  • llogi adeilad pwrpasol
  • dod â cherbyd arddangos neu pabell eich hunain.

Adeiladau 
Os hoffech dderbyn manylion neu drafod costau llogi adeilad cysylltwch a gwyb@eisteddfod.org.uk  

PAM CAEL STONDIN YN YR EISTEDDFOD ? 
Os ydych yn awyddus i gyflwyno’ch cynnyrch gerbron marchnad eang a marchnad Gymreig, yna mae’r Eisteddfod yn eich galluogi i wneud hynny am bris rhesymol.
Mae nifer o siopau a chwmnïau yn dod i’r Eisteddfod i gael sylw cenedlaethol a gwerthu eu cynnyrch. Mae rhai yn dewis lawnsio eu cwmni yn yr Eisteddfod. Mae’r holl gyrff Cymreig, y sefydliadau proffesiynol, cymdeithasau gwirfoddol ac elusennau hefyd yn bresennol.

Yr Eisteddfod yw gwyl ddiwylliannol mwyaf Cymru, ac mae’n seiliedig ar 800 mlynedd o draddodiad. Gan mai Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod dylai stondinwyr ddisgwyl felly fod cwsmeriaid ac ymwelwyr yn gwneud ymholiadau ac yn archebu trwy gyfrwng y Gymraeg. O’r herwydd , mae angen o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y stondin drwy’r amser – gall y person yma fod yn rhugl, yn ddysgwr profiadol neu’n dechrau dysgu. Dylid hefyd cael mwyafrif o lenyddiaeth y stondin yn Gymraeg.
Mae angen i holl weithgareddau'r stondin fod yn Gymraeg.

Y Maes

Yng nghanol y Maes ceir y prif bafiliwn lle cynhelir y cystadlaethau amrywiol, seremonïau’r Orsedd a chyngherddau gyda’r nos. Yn ogystal â hyn ceir nifer o bafiliynau llai ac ardaloedd gwahanol o gwmpas y Maes megis, y Babell Lên, Pentref Plant, Pentref Gwyddoniaeth, Y Lle Celf, ardal i ddysgwyr, ardal chwaraeon ynghyd â theatr, sinema a llwyfan awyr agored ar gyfer perfformwyr o bob math tan yn hwyr gyda’r nos.  Mae’r pentref bwyd yn cynnig rhywbeth i bawb a bwydydd o bob math. Ceir hefyd bwyty trwyddedig ar y Maes.

Mae’r Wyl, sy’n denu tua 150,000 o ymwelwyr yn flynyddol mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn.

Dewch i’r Eisteddfod i hybu eich cwmni a’ch cynnyrch – gewch chi ddim eich siomi !

 

 

Microsoft Office document icon Costau Stondinau 2020 Tradestands Costs.docMicrosoft Office document icon 2020 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr + Termau ac Amodau.doc