Eisteddfod Genedlaethol 2021 i'w chynnal yn Llŷn ac Eifionydd

29 Hydref 2019

Boduan, Llŷn, fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021, ac mae’r gwaith o baratoi ar gyfer yr ŵyl a’r prosiect cymunedol yn cychwyn nos Fawrth 12 Tachwedd mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli am 19:00.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi lleoliad ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2021.  Mae llawer o drafod a sôn wedi bod ar lawr gwlad ers amser, a chyda phopeth nawr mewn lle, braf yw cael rhannu’r newyddion mai Boduan, rhwng Nefyn a Phwllheli fydd ein cartref ym mis Awst 2021.

“Mae’r gefnogaeth i gynnal yr Eisteddfod yn ardal Llŷn ac Eifionydd wedi bod yn arbennig, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda thrigolion lleol ar draws y dalgylch i wireddu wythnos a phrosiect cofiadwy.

“Ry’n ni’n awyddus i ddenu trawsdoriad eang o bobl gyda phob math o ddiddordebau ac arbenigedd i fod yn rhan o’r tîm, gyda’r profiadol a’r ifanc yn cydweithio er mwyn creu prosiect a gŵyl fydd yn sicr o ddenu cystadleuwyr ac ymwelwyr atom yn eu miloedd.

“Edrychwn ymlaen am ddeunaw mis hapus yn gweithio ar draws y dalgylch, a gall unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn rhan o’r tîm gofrestru ar-lein neu ddod i'r cyfarfod cyhoeddus ym Mhwllheli.

Wrth groesawu’r newyddion am ymweliad yr Eisteddfod â’r sir, dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydym yn hynod falch o allu croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Wynedd yn 2021.  Dyma fydd y tro cyntaf i’r Brifwyl ymweld ag ardal Dwyfor o’r sir ers 1987 ac rwy’n siŵr y bydd cymunedau lleol yn sicrhau y bydd hi’n Eisteddfod i’w chofio.

“Wrth gwrs, yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd miloedd o bobl o bell ac agos yn tyrru yno i gystadlu neu i fwynhau bwrlwm unigryw y Maes. Ein bwriad fydd dathlu’r diwylliant arbennig yma a phopeth sydd gennym i fod yn falch ohono yma yng Ngwynedd.

“Fel Cyngor, rydym wedi cynorthwyo’r Eisteddfod i adnabod safleoedd posib, ac rydym yn falch eu bod bellach yn cyhoeddi mai safle ym Moduan fydd cartref y Brifwyl mewn cwta dwy flynedd. Wrth gwrs, bydd llawer o waith i’w wneud cyn hynny, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Eisteddfod wrth gynllunio a pharatoi yn y cyfnod rhwng rŵan a mis Awst 2021.”

Bwriad y cyfarfod cyhoeddus cychwynnol yw rhoi cyfle i bobl leol ddangos eu cefnogaeth a gwirfoddoli i ddod yn rhan o’r prosiect.  Mae’r gymuned yn rhan ganolog o’r gwaith o drefnu’r Eisteddfod wrth i’r ŵyl deithio o amgylch Cymru.

Bydd enwebiadau ar gyfer Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, ynghyd â Chadeirydd y Gronfa Leol yn cau ddydd Gwener 15 Tachwedd.  Ewch i https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2021/enwebu-swyddogion-pwyllgor-gwaith-2021  am ragor o wybodaeth.

Os hoffech wybod mwy am yr Eisteddfod, neu os ydych am gofrestru i wirfoddoli fel rhan o’r tîm, gallwch wneud hynny ar-lein neu anfon e-bost at elen@eisteddfod.org.uk.  ‘Does dim cael diddordeb mewn maes penodol i fod yn rhan o’r tîm – mae croeso mawr i bawb sydd am weld yr Eisteddfod yn llwyddo yn lleol.

Yn dilyn y cyfarfod cyhoedddus, bydd y gwaith o ddewis cystadlaethau ar gyfer y Rhestr Testunau ynghyd â’r prosiect cymunedol yn cychwyn, a bydd cyfle i glywed am hyn yn y cyfarfod cyhoeddus.

Bydd adran benodol ar-lein ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd yn cael ei chyhoeddi’n fuan.  Yn y cyfamser, ewch i www.eisteddfod.cymru am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd ers 1987, pan gynhaliwyd yr ŵyl ym Mhorthmadog, a chynhaliwyd yr Eisteddfod ddiwethaf yng ngogledd Gwynedd yn 2005.

PDF icon Poster Cyfarfod Cyhoeddus 2021