Eisteddfod Genedlaethol 2022 i'w chynnal yn Rhondda Cynon Taf

6 Mawrth 2019

Daeth cadarnhad heddiw mai Rhondda Cynon Taf fydd lleoliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022. 

Bu Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyfarfod yn ddiweddar i ystyried mynegiadau o ddiddordeb mewn cynnal yr achlysur yn 2022, a chadarnhaodd mai Rhondda Cynon Taf fyddai cartref yr ŵyl y flwyddyn honno. Bydd gwaith paratoi pellach yn dechrau i ddatblygu'r achlysur cenedlaethol eiconig yma yn yr ardal. Mynegodd y Cyngor ei ddiddordeb mewn cynnal yr achlysur yn ôl yn 2017, ac mae trafodaethau rhagarweiniol wedi bod yn mynd yn eu blaenau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Dyma'r hyn ddywedodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am y newyddion:

"Mae'n anrhydedd i'n Bwrdeistref Sirol dderbyn cadarnhad y bydd hi'n gartref i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 ac rwy'n sicr y bydd yr achlysur yma yn cynnig cyfleoedd economaidd pwysig i Rondda Cynon Taf.

"Mae gan yr achlysur y potensial i roi hwb economaidd mawr trwy roi'r cyfle inni arddangos yr hyn sydd gan ein Bwrdeistref Sirol i'w gynnig fel cyrchfan diwylliannol i ymwelwyr.

"Rydyn ni'n bwriadu cynnal yr achlysur mewn lleoliad canolog er mwyn manteisio i'r eithaf ar draws y rhanbarth. Rwy'n gwybod bod hyn wedi bod yn ystyriaeth allweddol yn nhrafodaethau'r Eisteddfod wrth iddi benderfynu cynnal yr achlysur cenedlaethol o bwys yn Rhondda Cynon Taf. Bydd gan bob rhan o Rondda Cynon Taf gyfraniad i'w wneud wrth gynnal achlysur llwyddiannus a sicrhau bod ymwelwyr yn cael croeso cynnes i'n Sir.

"Yn 2022, bydd Metro De Cymru yn sicrhau bod y seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus gorau posibl ar gael, er mwyn darparu ar gyfer y nifer sylweddol o ymwelwyr y mae'r achlysur yma'n eu denu - amcangyfrifir y bydd hyd at 150,000 o ymwelwyr yn dod. Mae'r cyfleoedd y mae Metro De Cymru yn eu creu yn ei gwneud yn bosibl inni gymryd agwedd arloesol tuag at gynnal yr achlysur.

"Y gred yw y bydd y digwyddiad yn rhoi hwb economaidd gwerth hyd at £10 miliwn i'n Sir yn gyffredinol yn ystod Awst 2022, a dyna pam mae Swyddogion y Cyngor a minnau wedi gwneud cryn ymdrech i ddenu'r achlysur yma i Rondda Cynon Taf.

"Bydd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn rhoi cyfle i arddangos treftadaeth ddiwylliannol unigryw Rhondda Cynon Taf, i hyrwyddo pwysigrwydd diwylliannol ein hiaith a chefnogi gwaith y Cyngor i gyfrannu tuag at weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Mae'r gwaith nawr yn dechrau i gynnal achlysur y bydd Cymru a Rhondda Cynon Taf yn falch ohono yn 2022. Er mwyn sicrhau bod yr achlysur yn llwyddiant, bydd ymgysylltiad y gymuned yn allweddol wrth inni ddatblygu ein cynlluniau."

Ychwanegodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, "Rydyn ni wrth ein boddau'n gweithio gyda Rhondda Cynon Taf i ddod â'r Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal yn 2022.  Rydyn ni'n falch i'r Eisteddfod fodern gyntaf gael ei chynnal yn Aberdâr ym 1861, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r gymuned leol ar draws yr ardal i ddod â'r ŵyl i'r Sir yn yr 21ain Ganrif. 

"Rydyn ni o'r farn y bydd hyn yn helpu i hybu'r iaith yn yr ardal, gyda'r ŵyl a'r prosiect cymunedol yn cefnogi'r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

 

Datganiad ar y cyd rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf