Galw Gogledd Cymru - Ry'n Ni Angen Eich Drysau Chi

26 Mehefin 2019

Oes gennych chi ddrws pren i’w sbario?  Ydych chi wedi dal yn ôl ar waredu hen ddrws?  Peidiwch â’i daflu! 

Ewch am sgowt i’r sied neu am dro i’r atig i weld beth sy’n llechu mewn llwch mewn hen gornel!  Gallech chi fod yn helpu’r Eisteddfod Genedlaethol i wireddu prosiect artistig uchelgeisiol– a’r cyfan sydd angen ei wneud yw cynnig hen ddrws i ni’i gasglu!

Marc Rees, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am greu a churadu celfyddyd gosodiad a pherfformans, sy’n gyfrifol am brosiect AGORA, ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Conwy eleni, ac mae angen cant o ddrysau pren o bob lliw a llun er mwyn gwireddu’r cynllun.  Dywed, “Mae’r drysau’n rhan greiddiol o brosiect AGORA, ac fe fyddwn yn eu defnyddio nid yn unig fel darn o waith celf gyhoeddus, ond hefyd er mwyn creu adeilad dros-dro i gynnal pob math o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

“Y bwriad yw dathlu un o ffeithiau mwyaf rhyfeddol Llanrwst.  Yn 1947, cysylltodd Cyngor y Dref â’r Cenhedloedd Unedig i hawlio’u lle ar y Cyngor Diogelwch, gan ddatgan bod Llanrwst yn dalaith annibynnol o fewn Cymru.  Fe fethodd y cais.  Ond mae’n ddarn mor bwysig o hanes y dref, ac ry’n ni eisiau anrhydeddu a chofio hyn drwy greu senedd dros-dro ar y Maes - Pafiliwn y Bobl.  Ry’n ni’n gweithio gyda’r penseiri Jenny Hall a Tabitha Pope ar y prosiect, ac yn awyddus iawn i AGORA fod yn un o’r prif leoliadau ar y Maes eleni.”

Mae Marc yn adnabyddus am greu ymateb artistig i lefydd a chymuned, a hynny mewn ffyrdd anghyffredin a heriol yn aml.  Ac fe fydd strwythur a chynllun trawiadol AGORA yn sicr o dynnu sylw a chreu cynnwrf ar Faes yr Eisteddfod ar gyrion Llanrwst.  

“Yn bendant, mae’r ffaith bod drysau trigolion lleol am ddod yn rhan o’r strwythur yn apelio ataf.  Bydd yr adeilad, y darn yma o gelf gyhoeddus, yn perthyn i drigolion Sir Conwy, ac yn eu cynrychioli nhw, yn union fel mae senedd i fod i gynrychioli hawliau’r bobl. 

“Ry’n ni angen cant o ddrysau pren er mwyn adeiladu AGORA.  Mae’r gwaith o gasglu eisoes wedi cychwyn - ond mae angen mwy.  Gall eich drws chi wneud gwahaniaeth, a’n galluogi ni i gyrraedd y cant.  Felly, cysylltwch os gwelwch yn dda er mwyn i ni adeiladu hwn gyda’n gilydd ac agor y drws - neu’r drysau - i bob math o bosibiliadau newydd.”

Gallwch glywed a gwylio apêl Marc am ddrysau yma - <https://vimeo.com/342121027/d00590f2c7>

Os oes gennych chi ddrws i’w gynnig i’r prosiect, cysylltwch gydag Iwan, iwan@ffiwsar.com.  Rydym yn derbyn pob mathau o ddrysau pren, ar wahân i ddrysau tân neu rai gwydr.  Yn hen neu newydd, yn flêr neu’n dwt, cysylltwch!  Does dim ots os yw’r drws wedi gweld dyddiau gwell.  Byddwn yn fwy na hapus i drefnu i’w gasglu er mwyn ei gynnwys yn y prosiect.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyncefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Mae hwn yn rhan o brosiect mwy i hyrwyddo’r Eisteddfod i gynulleidfa ehangach sy’n cynnwys pedwar digwyddiad yn Llandudno, Conwy, Betws-y-Coed a Llanrwst, ac yn rhan o ddathliadau Blwyddyn Darganfod yng Nghymru 2019.  Mae rhan gychwynnol y prosiect yn ein galluogi i greu’r seilwaith a darn o waith celf gyhoeddus a fydd yn greiddiol i amcanion y cynllun dros yr wythnosau nesaf.

Bydd rhagor o fanylion am y prosiect AGORA yn cael eu cyhoeddi’n fuan.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion tref Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

 

Drws Nesaf / Next Door from Simon Clode / CROWBLACK on Vimeo.