Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  

Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni, Ken Grayson, fu’n sôn am bwysigrwydd cefnogi mentrau a gweithgareddau lleol.

Meddai, “Roedd y cwmni i gyd yn meddwl bod y ffaith bod yr Eisteddfod yn dod i Ynys Môn yn gyfle arbennig i ni fod yn cydweithio.  Dyma uchafbwynt y calendr Cymraeg am y flwyddyn, ac mi oedd o yn ein hardal ni – ar stepen y drws.  Roedd rhaid i Peninsula fod yn rhan ohono fo, ac rydan ni mor falch ein bod ni wedi cael y cyfle.

“Rydan ni’n credu’n gryf bod pob busnes yn cael ei redeg gan bobl sy’n byw yn eu cymunedau’u hunain, ac mae’n bwysig i ni felly ein bod ni’n cefnogi’r cymunedau yma.  Rydan ni’n teimlo’n rhan o’r gymuned ac mae’r gymuned yn bwysig iawn i ni.

“Fe fuon ni’n trafod sut fath o gwmni ydan ni, ac wrth drafod, roedd ‘na rai geiriau’n cael eu defnyddio drosodd a throsodd.  Geiriau fel ‘gofalgar’, ‘caredig’, ‘cynnes’ a ‘balch’, ac rwy’n falch o ddweud mai dyma yw ein gwerthoedd ni.  Rydan ni’n llawer iawn mwy na chwmni sydd am wneud elw – rydan ni hefyd yn gwmni sydd am wneud gwahaniaeth.

“A pha well ffordd sy’ ‘na i gyflawni ein gwerthoedd na thrwy gefnogi’r celfyddydau a chreadigrwydd?  Dwi’n credu’n gryf y dylai pob cwmni wneud mwy i noddi’r celfyddydau.  Rydan ni’n byw mewn cyfnod anodd pan mae’r pwrs cyhoeddus yn dynn, ac mae ‘na le i gwmnïau bach i wneud gwahaniaeth. 

“Mae o’n dda i’r corff sy’n derbyn cefnogaeth ac mae o hefyd yn dda i ni fel cwmni.  Mae o’n dangos i’n cwsmeriaid a’n darpar gwsmeriaid ein bod ni’n adnabod ein cymdeithas, yn cefnogi ein cymuned, ac ein bod ni’n gwmni y bydd pobl yn hapus i’w cyflogi ac i ddod â’u busnes atom ni.

“Mae’n braf gweld prosiect yn llwyddo oherwydd bod ein cwmni ni wedi gallu cynnig ychydig o gymorth neu gefnogaeth.  Gall cefnogaeth gan gwmni wneud gwahaniaeth gwirioneddol i sefydliad neu fudiad sy’n gweithio ar lawr gwlad.  A dyna rydan ni’n ei wneud yn lleol, cefnogi pethau o fewn ein cymunedau, a chefnogi cyfleoedd i bobl gael cymryd rhan mewn pethau a fydd yn cyfoethogi’u bywydau.

“Roedd mor braf gweld Band Pres Gwasanaeth Ysgolion William Mathias yn cael ymateb gwych ar Lwyfan y Maes yn ystod yr Eisteddfod.  Grŵp o blant ysgol sy’n dod ynghyd i dderbyn hyfforddiant gan diwtriaid lleol.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, fe wnaethom ni eu helpu nhw i gynnal cwrs haf ar gyfer eu haelodau, ac roedd nifer fawr o’r rheiny a gafodd gyfle i fynd ar y cwrs haf hwnnw’n perfformio ar Lwyfan y Maes eleni.  Mae ‘na waddol i gefnogaeth ar bob lefel, ac rydym yn falch iawn o hynny.

“Mae wedi bod yn wych cael cydweithio gyda thîm Y Lle Celf a chyda Manon Awst, oedd yn gyfrifol am yr arddangosfa arbennig.  Ac rwy’n gobeithio y bydd modd i ni barhau i gydweithio yn y dyfodol.  Roedd cefnogi’r Eisteddfod yn gam gwbl naturiol i ni fel cwmni lleol ac fe fyddwn i’n annog unrhyw gwmni i wneud hyn pan fo’r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn lleol yn eu hardal nhw.”