Gwersylla Teuluol / Family Camping

Maes Gwersylla Teuluol Eisteddfod Ceredigion 2021

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, byddwn yn symud pob archeb ymlaen i 2021.  Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalen cwestiynau

Ceisiadau'n agor 10:00 3ydd o Chwefror

Ceredigion yw cartref Eisteddfod Genedlaethol 2021, ac fe’i chynhelir o 31 Gorffennaf i 7 Awst, yn Nhregaron.
Lleolir y Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol ar draws yr A485 i’r Maes ei hun ac o fewn pellter cerdded rhwydd i gyfleusterau’r dref.
 
Y pris am safle pabell yw £155 (ddim yn cynnwys cyflenwad trydan).
*Os ydych am fwcio safle pabell gyda chyflenwad trydan, rhaid i chi dalu am safle carafan (£299.00). Gellir archebu yma.
Ni fydd modd archebu safle am y 4 diwrnod olaf eleni.
 
I sicrhau safle carafán neu babell, cymhellir pawb i archebu a thalu arlein.
Yr oedd Maes Gwersylla Teuluol 2019 yn llawn ymhen 2 awr, felly peidiwch ag oedi!
 
Ceisiadau Lleoli Grŵp - Fe’ch anogir i sicrhau fod pawb sydd yn dymuno eu lleoli mewn grŵp yn archebu a talu am safle gyntaf.  Cyfyngir ceisiadau grŵp i uchafswm o 12 a gellir nodi enw eich grŵp wrth archebu dros y we.  

Cofiwch ddarllen y termau ac amodau.

* Rhaid talu am bob archeb. Ni fydd eich archeb yn gyflawn oni bai ein bod wedi derbyn taliad. *

 

2021 Eisteddfod Family Camping Site

*Due to the postponment of the Ceredigion National Eisteddfod until 2021, we will move all bookings forward to 2021. Further information can be found on our FAQ page

Bookings open 10:00 3rd February

Ceredigion and the town of Tregaron is home to the 2021 National Eisteddfod, which will be held between 31 July and 7 August. 
The Family Caravan and Camping Site will be located opposite the A485 to the Maes itself and within esay walking distances to the town’s amenities.
 
The fee for the period for a tent pitch will be £155 (excluding electricity)
*Should you wish to book a tent pitch with electricity, you must book and pay for a caravan pitch (£299.00), and you can do so here.
Booking facility for the last 4 days is not available this year.
 
To ensure a caravan or tent pitch, you must book and pay online.
The 2019 Family Campsite was full within a matter of hours, so don’t delay!
 
Group siting requests - you are encouraged to ensure that all of the group members who wish to be sited together have booked and paid. Group members are restricted to 12 and your group name should be noted when booking online. 
 
Remember to read the terms and conditions.
*A booking is only complete once payment has been made. Without payment, your booking won't be valid.
Archebu Gwersylla Teuluol / Book Family Camping
Manylion / Details
Nifer o bobl sy'n debygol o fod yn aros yn eich pabell / Number of people likely to be staying in your tent
Eich Archeb / Your Order
Gwybodaeth ychwanegol / Additional Information
Cadarnhau / Confirm
Os hoffech chi barhau i dderbyn rhagor o wybodaeth am yr Eisteddfod mae angen i chi nodi hyn isod. Mae’r Eisteddfod yn defnyddio system ‘Mailchimp’ at ddibenion marchnata uniongyrchol. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y negeseuon e-bost neu ysgrifennu e-bost atom i diogelu.data@eisteddfod.org.uk. If you would like to receive more information about the Eisteddfod you need to note this below. The EISTEDDFOD uses MailChimp system for direct marketing purposes. We will not sell or distribute your personal information to third parties unless it is required by law to do so. You can change your mind at any time by clicking on the unsubscribe link at the bottom of the e-mail messages or by writing an email to us at data.protection@eisteddfod.org.uk
Yr wyf wedi darllen, yn deall ac yn cytuno i gydymffurfio a rheolau ac amodau y Maes Carafanau a Gwersylla. I have read, understood and agree to abide with and adhere to the Caravan and Camping site rules and regulations.
PDF icon Rheolau ac Amodau 2020.pdfPDF icon Rules and Conditions 2020.pdf