Hunanddewisiad a hawlfraint

Hunanddewisiad

Mae nifer o gystadlaethau hunanddewisiad yn yr Eisteddfod, ac yn unol â’r rheolau mae’n ofynnol i chi anfon copïau o’r gwaith i’r Swyddfa. 

Os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes, mae angen anfon eich copïau erbyn 15 Mehefin fan bellaf i Swyddfa’r Wyddgrug gan y byddwn yn eu hanfon at y beirniaid yn syth wedi hynny –

NI FYDDWN YN DERBYN COPÏAU HWYR, A NI FYDDWCH YN GYMWYS I GYSTADLU HEB EU DANFON ATOM ERBYN Y DYDDIAD CAU : 15 MEHEFIN

(os ydych yn cael anhawster efo unrhyw beth, yna plîs cysylltwch efo’r swyddfa)    

Anfonwch eich copïau un ai dros e-bost: elinor@eisteddfod.org.uk neu drwy'r post: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1XP

Hawlfraint

PWYSIG – Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau ag unigolion yw sicrhau hawl cyfieithu a pherfformio pob darn hunanddewisiad. Mae hyn yn hollbwysig, ac yn ofyniad gorfodol cyfreithiol. 

Canllawiau a Chymorth Hawlfraint ar gyfer Cystadleuwyr Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cyfrifoldeb corau, partïon, grwpiau ac unigolion yw sicrhau hawlfraint cyfieithu (i’r Gymraeg) pob darn hunanddewisiad.
Mae hyn felly yn berthnasol i bob darn hunanddewisiad yn yr adran Gerdd, Corawl a Drama.

Yn gyntaf, cysylltwch ag Elinor Jones, Trefnydd Cynorthwyol, i weld a oes cyfieithiad gyda chliriant eisoes ar gael yn Swyddfa’r Eisteddfod: elinor@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400

Mae gan yr Eisteddfod lu o gyfieithiadau – ond mae nifer ohonynt gyda chliriant ar gyfer eu defnyddio mewn un Eisteddfod yn unig, ac felly bydd angen caniatâd eto ar gyfer y dyfodol.

Felly, y broses:
––– Cyfieithu darn – defnyddio cyfieithydd profiadol /cael cyfieithiad o swyddfa’r Eisteddfod
––– Trawslythrennu – ail ysgrifennu’r cyfieithiad yn llythrennol – ar gyfer ei gyflwyno i’r cyhoeddwyr
––– Cysylltu gyda chyhoeddwr y darn, a chyflwyno’r cyfieithiad ynghyd â’r trawslythreniad i’r cyhoeddwyr er mwyn iddynt glirio’r darn a rhoi’r hawlfraint i chi i’w ddefnyddio.
––– Bydd rhai o’r cyhoeddwyr yn codi tâl am yr Hawlfraint.

Mae hi’n hollbwysig eich bod yn clirio pob darn sydd angen ei gyfieithu – oni wneir hyn, ni fydd hawl gennych i berfformio na darlledu’r darn o unrhyw un o lwyfannau’r Eisteddodd.

Bydd hi’n ofynnol nodi bod hyn wedi ei gyflawni gennych ar y ffurflen berthnasol gan swyddfa’r Eisteddfod.

Ceir cymorth ‘clirio’ ar gyfer y darnau cerddorol drwy ffonio Adran Gymraeg PRS for Music yn Llundain – gweler isod:

Tom Williams

Broadcast Licensing Consultant

020 3741 4033

Tom.Williams@prsformusic.com

www.prsformusic.com

Os am fwy o gymorth – cysylltwch â Sioned Edwards yn swyddfa’r Eisteddfod:

sioned@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 300
 

Cofiwch bod modd i chi lawrlwytho cyfeiliannau pob darn gosod o wefan yr Eisteddfod – fel adnodd i ddewis darn addas, ac i ymarfer: gwybodaeth yma.