Hygyrchedd ar Faes yr Eisteddfod

23 Gorffennaf 2019

Gyda llai na phythefnos i fynd tan yr Eisteddfod, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion hygyrchedd ar gyfer yr ŵyl eleni

Yn ogystal â manylion ar-lein yn ôl yr arfer, eisteddfod.cymru/hygyrchedd, eleni mae’r wybodaeth hefyd ar gael ar ffurf fideo byr sydd wedi’i ryddhau ar draws y cyfryngau cymdeithasol a thrwy bartneriaid allweddol.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae profiad ein hymwelwyr yn bwysig iawn i ni, ac mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod y Maes mor hygyrch â phosibl i bawb sy’n dod atom i Sir Conwy eleni.

“Mae’r fideo’n rhoi blas o’r adnoddau sydd ar gael er mwyn hwyluso hygyrchedd ar y Maes, ac yna ceir manylion llawn ar ein gwefan.  Ry’n ni wedi bod yn gweithio’n agos gydag Attitude is Everything, sefydliad sy’n gweithio gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol i sicrhau eu bod yn hygyrch a chynhwysol i gwsmeriaid byddar ac anabl.  Ar hyn o bryd, ry’n ni’n gweithio tuag at Lefel Aur eu siarter arfer gorau.

“Ry’n ni’n ymroddedig i gynnig gwasanaeth o safon i bawb, ac yn gwrando ar sylwadau a phrofiadau ein hymwelwyr.  Ry’n ni wedi sicrhau bod y tracfyrddau o amgylch y Maes yn rai esmwyth eleni, a bydd hyn yn fwy cyfforddus i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri.  Ry’n ni hefyd wedi llwyddo i osgoi defnydd o gerrig ar y Maes yn Sir Conwy, a bydd hyn hefyd yn brafiach i’r rheini sydd mewn cadeiriau a sgwteri.

“Ac fe fydd dau bwynt gwefru ar gyfer cadeiriau a sgwteri ar y Maes, ar ôl derbyn cais gan rai o’n hymwelwyr.  Ry’n ni am i’n hymwelwyr deimlo’n hyderus a bodlon wrth grwydro’r Maes heb orfod poeni am fatri’r gadair neu’r sgwter, felly bydd modd gwefru ar stondin Byw Bywyd ac yn ardal y pentref bwyd a Llwyfan y Maes.

“Bydd gwaith i’w wneud bob blwyddyn er mwyn gwella hygyrchedd ar y Maes a gwella’r profiad ar gyfer ein holl ymwelwyr.  Ac mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando ar farn a syniadau’r rheini sy’n defnyddio ein gwasanaethau. 

“Ry’n ni yn y broses o recriwtio aelodau ar gyfer pwyllgor newydd sy’n trafod cynhwysedd ac amrywiaeth yn yr Eisteddfod, gyda hygyrchedd yn rhan amlwg a phwysig o hyn.  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn ceisio am le ar y pwyllgor, ewch ar-lein a dilyn y ddolen ‘Cyfleoedd’ o’r dudalen flaen er mwyn ymgeisio.

“Ac mae neges bwysig arall.  Os oes problem hygyrchedd yn ystod yr wythnos, mae angen sôn wrthym ni.  Peidiwch ag anwybyddu problem ar y pryd a chysylltu ar ôl yr ŵyl.  Dewch i swyddfa’r Eisteddfod neu i’r ddesg wybodaeth yn y brif fynedfa i siarad gyda ni ar y pryd, fel ein bod ni’n gallu gwneud ein gorau i’w datrys yn syth.  Ry’n ni yma i helpu a’r nod yw sicrhau bod pawb yn mwynhau a chael profiad ardderchog yn yr ŵyl.  Felly, helpwch ni i wireddu hynny.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch ar-lein.

Gwyliwch ein fideo hygyrchedd yma:

 

PDF icon Llawlyfr Hygyrchedd 2019