Iestyn Tyne yw bardd preswyl yr Eisteddfod

12 Tachwedd 2019

Heddiw, cyhoeddwyd mai Iestyn Tyne fydd bardd preswyl prosiect Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, a gynhelir yn ardal Boduan yn haf 2021. 

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod benodi bardd preswyl ar gyfer y prosiect, a’r bwriad yw cofnodi’r gwaith ar lawr gwlad mewn ffordd gyffrous a newydd wrth i’r bardd greu cerddi i adlewyrchu’r hyn sy’n cael ei gynnal yn lleol ar draws y dalgylch.

Bydd y gwaith yn dechrau’n syth, ac yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus heno yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, bydd gan Iestyn rwydd hynt i greu cerddi ac ymateb i wahanol agweddau o’r prosiect cymunedol rhwng rŵan a’r ŵyl ei hun.

Wrth ymateb i’w benodiad fel bardd preswyl, dywedodd Iestyn, “Braint o'r mwyaf i mi yw cael fy mhenodi yn fardd preswyl ar gyfer y cyfnod rhwng rŵan ac Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2021.

“Mae'r ffaith i mi gael fy magu dafliad carreg o faes yr eisteddfod honno yn gwneud y cyfle yn un arbennig iawn ar lefel bersonol, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â phobl o bob math o gefndiroedd sy'n byw ym mro'r eisteddfod dros y ddwy flynedd nesaf.  I ŵyl fel hon fod yn llwyddiant, mae'n rhaid uno pobl - a pha ffordd well o wneud hynny na thrwy farddoniaeth?”

Ychwanegodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi mai Iestyn fydd ein bardd preswyl cyntaf erioed.  Cafwyd ymateb arbennig i’r cyfle hwn, a nifer o geisiadau gwirioneddol dda.  Felly llongyfarchiadau gwresog i Iestyn ar gael ei ddewis i ymgymryd â’r gwaith.

“Pob dymuniad da i Iestyn gyda’r gwaith yn ardal Llŷn ac Eifionydd, ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at weld beth ddaw dros y misoedd nesaf – a phwy a beth fydd yn ei ysbrydoli.  Bydd y cerddi’n cael eu defnyddio i hyrwyddo’r wyl ac i dynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud gan drigolion lleol ar draws y dalgylch. 

Magwyd Iestyn Tyne ym Moduan, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021. Mae bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon, lle mae'n gweithio'n rhan amser fel cyfieithydd i'r Cyngor Sir, ac yn treulio gweddill ei amser yn gweithio'n llawrydd fel perfformiwr, awdur a golygydd.

Mae'n aelod o nifer o grwpiau cerddorol ac wedi perfformio ei waith ledled Cymru a thu hwnt, gan gynnwys teithiau yn Iwerddon, Gwlad y Basg, Llydaw ac, yn ddiweddar, Colombia.

Eleni, trwy ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro, daeth y cyntaf erioed i fod wedi ennill coron a chadair Prifwyl yr Urdd, wedi iddo ennill y Goron yn Eisteddfod Sir y Fflint 2016. Yn sgil y wobr, bydd yn teithio i Gamerŵn fis Chwefror i berfformio mewn gŵyl lenyddol yno.

Y tu hwnt i'w waith creadigol, mae ei ddiddordebau yn cynnwys mynd i grwydro bryniau ac arfordiroedd yng nghwmni ei bartner, Sophie, a'u sbaniel hynod egnïol, Casi.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus cychwynnol yr Eisteddfod yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, heno am 19:00.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ac i ddatgan diddordeb i fod yn rhan o’r prosiect cymunedol, ewch i https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2021/ymuno-â-thîm-eisteddfod-2021

Iestyn Tyne ar Garn Boduan, ger cartref ei rieni