Lansio Pecyn Addysg ysgolion Môn

22 Mehefin 2017

Cafodd plant Ysgol Bryngwran gyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i becyn addysg gan ei lansio yn yr ysgol yr wythnos hon.

Gyda’r Eisteddfod yn cael ei chynnal ym Modedern o 4-12 Awst, cafodd plant yr ysgol glywed mwy am waith yr Eisteddfod mewn gwers arbennig sy’n rhan o becyn sydd wedi’i greu ar gyfer plant oedran CA2. 

Edrych ar luniau o’r Eisteddfod a meddwl am ansoddeiriau i’w disgrifio oedd y dasg gyntaf ar lawr y dosbarth, wrth i’r pecyn deniadol a lliwgar gael ei ddangos am y tro cyntaf yn un o ysgolion yr Ynys. 

Mae’r pecyn yn cynnwys cyfres o wersi wedi’u targedu ar gyfer blynyddoedd 3,4,5 a 6, ynghyd â gwaith cartref a thasgau grŵp.  Gellir defnyddio’r pecyn ar gyfer grwpiau oedran cymysg neu i dargedu oedran penodol, ac mae’r gweithgareddau yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol, a hefyd yn cefnogi amcanion y Siarter Iaith sy’n hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg mewn ysgolion.

Mae’r Eisteddfod hefyd wedi creu llyfryn gwybodaeth ar gyfer teuluoedd, ac mae pob ysgol yn y sir wedi derbyn copïau i’w dosbarthu i bob disgybl CA2 erbyn hyn.

Meddai Dafydd Idriswyn Roberts, sy’n aelod o Bwyllgor Gwaith yr Eisteddfod ac yn bencampwr y Siarter Iaith ar draws Ynys Môn, “Roedd yn hyfryd mynd draw i Ysgol Bryngwran i lansio’r pecyn yr wythnos hon.  Roedd y plant wrth eu boddau’n dysgu am yr Eisteddfod, ac mae pawb yn edrych ymlaen yn arw at ymweliad yr Eisteddfod ymhen ychydig wythnosau. 

“Rydym yn falch iawn bod yr Eisteddfod wedi datblygu’r pecyn arbennig yma.  Mae’n ddeniadol ac yn lliwgar, ond hefyd, mae sylwedd a phwrpas i’r gwersi.  Mae’n gyfle nid yn unig i wau’r Eisteddfod i mewn i waith rhifedd, llythrennedd a’r fframwaith digidol, ond hefyd i gryfhau amcanion y Siarter Iaith ar lawr y dosbarth.  A pha well ffordd i wneud hyn na thrwy ddysgu am ein gŵyl genedlaethol, a honno ar stepen y drws eleni? 

“Gobeithio y bydd y plant yn cael mwynhad o ddysgu am yr Eisteddfod ac y bydd yn codi blas arnyn nhw i ddod i Fodedern ddechrau Awst, gan y bydd ‘na gannoedd o weithgareddau teuluol ar hyd a lled y Maes.”

Cynhyrchwyd y pecyn gan yr Eisteddfod, ac meddai Elfed Roberts, y prif weithredwr, “Rydym wedi bod yn awyddus i gyflwyno gwybodaeth i blant mewn ffordd fwy strwythuredig ers tro, ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ein galluogi i wneud hynny, a chreu pecyn sy’n ddeniadol ac am fod yn adnodd defnyddiol ar lawr y dosbarth.

“Mae hwn yn becyn y gellir ei ddatblygu a’i ddefnyddio yn y dyfodol, a byddai’n hawdd ei addasu i adlewyrchu gwahanol ardaloedd wrth i’r Eisteddfod deithio o le i le.  Rydym yn ddiolchgar i Hanna Huws o Fenter Iaith Môn am ei gwaith trylwyr yn paratoi’r gwersi, ac rwy’n sicr y bydd y gweithgareddau’n ysbrydoli plant ar draws blynyddoedd 3-6.”

Mae’r pecyn a’r llyfrynnau wedi’u dosbarthu i bob ysgol gynradd yn Ynys Môn.  Mae’r adnoddau i gyd hefyd i’w gweld ar wefan yr Eisteddfod, https://eisteddfod.cymru/addysg.  Hefyd, gall ysgolion archebu baneri, posteri a sticeri i hyrwyddo’r Eisteddfod o’r wefan, https://eisteddfod.cymru/addysg-nwyddau neu drwy gysylltu â’r swyddfa.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ei hun ac i brynu tocynnau, ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 400.