Lansio pecyn ysgolion ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

14 Mehefin 2019

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy yn prysur agosáu, mae’r Eisteddfod a Thîm Ymgynghorol y Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn cydweithio ar brosiect arbennig gydag ysgolion ar hyd a lled y sir.

Fore Gwener 14 Mehefin, gyda hanner can niwrnod yn unig i fynd tan yr Eisteddfod, bydd cyfle i ddysgu mwy am y prosiect hwn mewn sesiwn arbennig yn Ysgol Pencae, Penmaenmawr, pan fydd cyfle i weld gwaith y plant hyd yn hyn ac i glywed mwy am y pecynnau sydd ar gael i ddisgyblion.

Mae’r prosiect yn cynnwys pecynnau lliwgar sy’n cael eu dosbarthu i bob ysgol yn y sir, ynghyd â gweithdai digidol ar gyfer saith o ysgolion ar draws y dalgylch.  Mae Tîm Ymgynghorol y Gymraeg wedi llunio dau becyn, y naill ar gyfer disgyblion mewn ysgolion Cymraeg a’r llall ar gyfer y rheini sy’n dysgu Cymraeg. 

Mae’r pecynnau wedi’u dylunio gan yr Eisteddfod ac yn gyflwyniad deniadol ac atyniadol i’r Eisteddfod ac i’r ardal leol.  Meddai Delyth Wynne Jones, Arweinydd Tîm Ymgynghorol y Gymraeg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Ceir dau becyn o gardiau trafod ar gyfer ysgolion cynradd Conwy. Bydd un o’r pecynnau yn addas ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg sy’n eu hannog i drafod y cydweithio sydd ei angen o fewn ardal leol er mwyn cynnal yr ŵyl genedlaethol.

“Mae pedwar diben ‘Cwricwlwm i Gymru 2022’ wedi eu hymgorffori o fewn y pecyn. Mae pecyn arall wedi ei greu ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg i godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod Genedlaethol a’i hymweliad â’r ardal leol gan ganolbwyntio ar hanes a diwylliant yr ardal.”

Bydd y pecynnau’n cael eu dosbarthu i bob ysgol yn y sir dros y dyddiau nesaf.

Yn ogystal â’r pecynnau, mae saith o ysgolion y dalgylch hefyd wedi bod yn gweithio ar gynllun digidol, gyda’r disgyblion yn mynd ati i ddysgu llu o sgiliau newydd.  Gan weithio gyda’r ymgynghorydd Robin Williams o CYDAG, mae pob ysgol yn creu tri fideo, a byd rhain yn cael eu rhannu’n electronig a’u dangos ar y Maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod. 

Meddai Robin Williams, “Mae’r ysgolion wedi bod wrthi’n ddiwyd dros yr wythnosau diwethaf yn gweithio ar bob math o syniadau, a’r gobaith yw cyflwyno ardal yr Eisteddfod i ymwelwyr mewn ffordd newydd a chyfeillgar iawn!

“Gyda chynifer o chwedlau a straeon yn yr ardal, bydd cyfle i glywed a gweld rhai o’r chwedlau mewn ffilmiau animeiddio byr gan bob un o’r ysgolion, gyda straeon am forforynion, dreigiau a boddi Llys Helig ymysg y rheini sydd wedi’u dewis.

“Bydd cyfle hefyd i ddod i ddysgu am yr ardaloedd wrth i’r plant greu ‘ryff geid’ i’w hardal, a bydd y rhain yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan yr Eisteddfod ac eraill yn y cyfnod hyd at yr Eisteddfod.

“Yn ogystal, mae’r plant wedi bod yn dysgu mwy am eu hardaloedd drwy’r oesoedd, ac maen nhw wedi creu ffilmiau nodwedd byrion, sydd wedi bod yn gyfle iddyn nhw wneud gwaith ymchwil a dysgu mwy am hanes lleol eu pentref neu dref. 

“Mae nifer o’r ysgolion eisoes wedi cwblhau’r prosiect ac eraill yn dal i weithio ar elfennau.  Yn y pendraw, bydd gennym gyfres hyfryd o ffilmiau byrion am Sir Conwy, gyda disgyblion ym mhob rhan o’r ardal wedi bod yn rhan o’r cynllun.”

Ychwanegodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae hwn wedi bod yn brosiect hyfryd, ac mae mor braf cael gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau ac ymarferwyr ar lawr gwlad.

“Bydd y pecynnau’n cynnig gwersi strwythuredig ar gyfer pob disgybl CA2 ar draws y sir i ddysgu mwy am yr Eisteddfod, gan wau’n gelfydd i mewn i’r Cwricwlwm newydd.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Dîm Ymgynghorol y Gymraeg am eu holl waith a’u gweledigaeth wrth weithio ar y prosiect.  Mae’n adnodd gwerth chweil ac yn rhywbeth y gallwn adeiladu arno yn y dyfodol wrth i’r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru.

“Mae hefyd yn bleser gweld y ffilmiau byrion sydd wedi’u cynhyrchu gan ddisgyblion ifanc y sir.  Yn bendant, rydw i’n teimlo mod i’n adnabod ardaloedd fel Abergele a Phenmaenmawr yn llawer gwell erbyn hyn ar ôl gweld eu gwaith.  Wrth i’r Eisteddfod ymweld ag ardal, mae’n bwysig bod ein hymwelwyr yn ymwybodol o beth sydd gan yr ardal gyfan i’w chynnig, ac mae’r prosiect yma’n ffordd ardderchog o wneud hyn.

“Eisteddfod Sir Conwy yw’r ŵyl sy’n cael ei chynnal ym mis Awst eleni.  Ydi, mae’r Maes ar gyrion Llanrwst, ond mae pobl ar hyd a lled y sir wedi bod wrthi’n brysur yn cefnogi ac yn codi arian am bron i ddwy flynedd ac rydym ni’n eithriadol o ddiolchgar i bob un ohonyn nhw.  Gobeithio bydd ein hymwelwyr yn cael blas ar y ffilmiau byrion yma ac yn penderfynu mynd i grwydro’r sir yn ystod yr ŵyl - mae gan yr ardal gymaint i’w chynnig i bawb.”

Yr ysgolion sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect fideo yw Ysgol Pencae, Penmaenmawr, Ysgol Ysbyty Ifan, Ysgol Bro Aled, Llansannan, Ysgol Glan Morfa, Abergele, Ysgol Llangelynnin, Conwy, Ysgol Morfa Rhianedd, Llandudno ac Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst.

Bydd yr Eisteddfod yn rhannu’r fideos drwy gyfryngau cymdeithasol o ddiwedd Mehefin ymlaen, a bydd  modd eu gweld ar-lein ac mewn sesiwn arbennig yn Sinemaes, brynhawn Iau, 8 Awst am 13:45.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.