Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Sir Conwy

22 Mehefin 2018

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.

Mae’r saith yn adnabyddus i bobl yr ardal, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol:

Myrddin ap Dafydd: Golygydd, perchennog Gwasg Carreg Gwalch a phrifardd.  Mae’n un o hoelion wyth y gymuned, ac wedi cyhoeddi nifer o ddramâu, llyfrau ar lên gwerin ac amryw o lyfrau i blant, ynghyd â geiriau i sawl un o’n caneuon mwyaf adnabyddus.

Ieuan Edwards: Dyn busnes amlwg sydd â’i gynnyrch dan faner Edwards o Gonwy wedi dod yn un o’r brandiau cig enwocaf yng Nghymru a thu hwnt.  Mae’n ŵr busnes arloesol a blaengar sydd wedi parhau’n drwi i’w wreiddiau a thraddodiadau Dyffryn Conwy.

Dafydd a Catherine Lloyd Jones: Dyma ddau sydd yn amlwg iawn ym myd cerddoriaeth yn Sir Conwy.  Mae’r ddau wedi cyfrannu’n helaeth i’r Eisteddfod ac i ddiwylliant eu bro am flynyddoedd lawer.

Maureen Hughes: Cyn athrawes gerddoriaeth yn Nyffryn Conwy a chyn-bennaeth ar ysgolion cynradd Maenan a Rowen, bu’n hyfforddi Côr Merched Carmel, ac mae’n feirniad cerdd amlwg ac uchel ei pharch.

Catherine Watkin: Mae wedi cyfrannu’n fawr at hyfforddi pobl ifanc yr ardal drwy’r blynyddoedd. Mae’n osodwr cerdd dant a gwerin blaenllaw, ac yn arwain parti meibion Hogie’r Berfeddwlad, sy’n enillwyr cenedlaethol, ers bron i ugain mlynedd.

Cefyn Burgess: Yn un o gyn-ddetholwyr Y Lle Celf, mae Cefyn Burgess yn adnabyddus am ei waith tecstiliau wedi’u gwehyddu a deunyddiau ar gyfer y cartref gan gynnwys blancedi, cwiltiau a chlustogau sy’n ailddehongli’r traddodiadol mewn ffordd gyfoes iawn.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n bwysig cydnabod cyfraniad unigolion allweddol i ddiwylliant bro’r Eisteddfod.  Dyma bobl sy’n gweithio’n ddiflino drwy’r amser, os yw Eisteddfod ar y gorwel ai peidio.  Heb y bobl yma, byddai’r ardal yn dipyn tlotach ei diwylliant. 

“Braf hefyd yw nodi bod amryw o bobl busnes amlwg ar y rhestr eleni, sydd nid yn unig yn ymroddedig i’i iaith a’n diwylliant ond hefyd i ddyfodol economaidd y sir.

“Felly, wrth gyhoeddi enwau’r Llywyddion Anrhydeddus ar gyfer y flwyddyn nesaf rydym yn diolch iddyn nhw i gyd am eu hymroddiad, eu gwaith, eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd dros y blynyddoedd.  Edrychwn ymlaen at gydweithio dros y flwyddyn nesaf wrth i’r Eisteddfod agosáu.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 2-10 Awst y flwyddyn nesaf.  Am fwy o fanylion ewch i’r wefan, www.eisteddfod.cymru.