Meinir Lloyd yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams

21 Ebrill 2018

Meinir Lloyd o Gaerfyrddin yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  

Cyflwynir y Fedal yn flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc.

Magwyd ar aelwyd gerddorol Maesaleg ym mhentref Cyffylliog ger Rhuthun, gan ddod o dan ddylanwad hyfforddwyr lleol - ac yn enwedig y Dr Aled Lloyd Davies - pan oedd hi’n ddisgybl yn Ysgol Brynhyfryd. Datblygodd fel telynores a chantores, gan ennill yn gyson yn ein gwyliau cenedlaethol. Ymddangosodd yn rheolaidd ar raglenni teledu, a chyhoeddi nifer fawr o recordiau: yn wir, daeth un o’i chaneuon, ‘Watshia Di Dy Hun’ yn boblogaidd iawn unwaith eto yn ddiweddar!

Ers ymgartrefu yng Nghaerfyrddin yn 1972, mae hi wedi hyfforddi cannoedd o blant a phobl ifanc yr ardal. Mae nifer fawr ohonynt yn enillwyr cyson mewn eisteddfodau ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant, ac yn uchel eu parch fel perfformwyr mewn nosweithiau cerddorol a chyngherddau o bob math.

Am flynyddoedd, bu’n hyfforddi’n wirfoddol bartïon myfyrwyr Coleg y Drindod: yna sefydlodd barti bechgyn Bois y Dderwen, ac yn ddiweddarach gôr merched Telynau Tywi, côr y bu’n ei arwain am bymtheg mlynedd.

Bu’n organydd yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin, am dros 45 mlynedd, gan drefnu cyngherddau a chymanfaoedd canu lu ar hyd y blynyddoedd.  Hi hefyd yw Cadeirydd presennol Gŵyl Fawl Medi Capeli Myrddin, Llywydd Merched y Wawr Caerfyrddin ym mlwyddyn aur y gangen, a hi oedd Llywydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru y llynedd.

Yn ddi-os, mae’i brwdfrydedd a’i chyfraniad yn crisialu amcanion Cronfa Goffa Syr TH Parry-Williams, a thrwy hynny, mae’n llawn haeddu derbyn y Fedal er clod eleni.

Bu Syr TH Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod. Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams.

Bydd Meinir Lloyd yn derbyn y Fedal ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ac i brynu tocynnau, ewch i www.eisteddfod.cymru.