Na, Nel! - yn Achub y Byd!

6 Mawrth 2020

Cyhoeddwyd mai sioe newydd sbon gan Meleri Wyn James fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.  

Daeth y cyhoeddiad wrth i Meleri gynnal gweithdy arbennig yn Ysgol Henry Richard, Tregaron gyda disgyblion blwyddyn 3 a 4, i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Na, Nel! - yn Achub y Byd! yw teitl y sioe deuluol fydd yn cael ei chyflwyno am y tro cyntaf ym Mhafiliwn y Brifwyl yn Nhregaron, nos Wener 31 Gorffennaf, a seren y sioe fydd Nel, y ferch fach ddireidus sydd wedi cyfareddu cenhedlaeth o blant gyda’i hanturiaethau dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda’r Eisteddfod yn flaengar wrth geisio hyrwyddo’r amgylchedd drwy ymgyrchoedd fel #drastigarblastig a #llenwinidlluchio, bydd y sioe’n dilyn yr un trywydd gyda gogwydd amgylcheddol.

Wrth gyflwyno’r gweithdy yn Ysgol Henry Richard, dywedodd Meleri, “Dwi wedi bod yn mynd â chymeriad Nel i’r Eisteddfod Genedlaethol ers sawl blwyddyn bellach, ac rwy wrth fy modd y bydd hi a’i ffrindiau yn cael cyfle i ddiddanu’r gynulleidfa o lwyfan y Pafiliwn am y tro cyntaf – mae’r plant sy’n ei nabod yn gwybod ei bod hi’n un fach ddireidus, felly gobeithio y gallwn ni ymddiried ynddi i fihafio ei hun! Disgwyliwch lot fawr o hwyl a direidi, cerddoriaeth a chanu – a sawl syrpreis cyffrous iawn – mewn sioe â neges amgylcheddol gref.

“Fel un sy’n ceisio hyrwyddo darllen ac ysgrifennu, dwi’n falch iawn mai cymeriad o lyfr Cymraeg gwreiddiol fydd seren y sioe eleni ac i ddathlu fe fydda innau a gwasg y Lolfa yn cyhoeddi llyfr newydd o’r un enw i gyd-fynd â’r sioe deuluol hon. Fe fydd ynddi stori newydd sbon a chyngor a thips ynglŷn â sut y gall plant wneud eu gorau i arbed egni, lleihau gwastraff, ailgylchu a gwneud eu gorau dros yr amgylchedd. Fe fydd jôcs a lluniau lliw doniol gan yr artist John Lund ac fe fydd y cyfan yn llais ffraeth, direidus Nel a’i giang o ffrindiau.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, “Ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at gael cyflwyno premiere o sioe newydd Na, Nel!  Mae Nel a’i ffrindiau’n gymeriadau hynod boblogaidd gyda phlant Cymru, a gobeithio y byddwn yn llenwi’r Pafiliwn gyda theuluoedd o gefnogwyr Na, Nel!

“Mae’r amgylchedd yn bwnc sy’n bwysig i blant o bob oed, ac rwy’n hynod falch ein bod ni’n llwyddo i ymgorffori hyn i mewn i anturiaethau cymeriad poblogaidd fel Nel.  Rwy’n edrych ymlaen at y sioe, ac yn sicr y bydd yn apelio at gefnogwyr Nel.  Ry’n ni hefyd wedi penderfynu dilyn yr un patrwm â’r llynedd a chychwyn y cyngerdd agoriadol am 18:00 fel ei fod yn llawer mwy hygyrch i gynulleidfa deuluol.”

Cefnogir y sioe gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd tocynnau ar gyfer Na, Nel! - yn Achub y Byd! a gweddill sioeau nos yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd ar werth am 10:00 fore Mercher 1 Ebrill.  Bydd manylion llawn am y sioeau’n cael eu cyhoeddi ddiwedd y mis.

Cyhoeddir y gyfrol Na, Nel! – yn Achub y Byd!, Meleri Wyn James, gan y Lolfa, erbyn yr Eisteddfod a’r pris yw £4.99.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.