Pedwar yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

12 Mai 2019

Ddoe (11 Mai) cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Mostyn, Llandudno, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Y rheini a ddaeth i’r brig eleni oedd Fiona Collins o Garrog, Sir Ddinbych, Paul Huckstep o Benmachno, Grace Emily Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr, a Gemma Owen o Faenan, Llanrwst.

Y beirniaid eleni yw Daloni Metcalfe, Janet Charlton ac Emyr Davies, a chafodd y tri gyfle i sgwrsio a chael gwybod mwy am bob un o’r ymgeiswyr eleni cyn dod i benderfyniad ar ddiwedd diwrnod llawn gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu cyfan yn yr Oriel.

Roedd y safon yn uchel ac meddai Trefor Lewis, Cadeirydd Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, “Roedd yn hynod braf croesawu criw arbennig o ddysgwyr i Landudno dros y penwythnos ar gyfer y rownd gynderfynol, gyda’r safon yn arbennig o uchel eleni. 

“Rydym yn ddiolchgar i bawb a fu’n rhan o’r gystadleuaeth, ac edmygu’u gwaith caled a’u dyfalbarhad wrth ddysgu’r Gymraeg.  Mae’r gystadleuaeth hon mor eithriadol o bwysig os ydym ni am gyrraedd 1miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac ar sail y safon eleni, mae’n amlwg bod y sector dysgu Cymraeg yn mynd o nerth i nerth yma yng Nghymru, gyda chanlyniadau gwych i’w gweld mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad.”

Ychwanegodd y beirniaid, “Rydym ni wedi cael modd i fyw yn sgwrsio a chyfarfod pawb yn y gystadleuaeth.  Mae nifer o’r ymgeiswyr wedi ein hysbrydoli ni, a’r rhesymau dros fynd ati i ddysgu’r iaith yn amrywiol ac yn bersonol iawn mewn rhai achosion. 

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ymgeisio, ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod Fiona, Paul, Grace a Gemma eto yn y rownd derfynol yn ystod wythnos yr Eisteddfod.”

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas, a £300 (Soroptimist Rhyngwladol Llandudno), a bydd y tri arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Gari Bryn Jones, Pentrefoelas, a £100 yr un, gyda’r arian wedi’i gyflwyno gan Gangen Merched y Wawr Capel Garmon, Gwawr Dafydd, Conwy a Changen Merched y Wawr Penmachno.  Bydd y rheini sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y tlysau’n fuan.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.  Cynhelir seremoni Dysgwr y Flwyddyn ar lwyfan y Pafiliwn, nos Fercher 7 Awst, a chyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan.

-diwedd-

LLUN (ch-d) – Fiona Collins, Paul Huckstep, Grace Emily Jones, Gemma Owen

Fiona Collins

Yn gyn-athrawes, mae Fiona Collins yn gweithio fel chwedleuwraig ers nifer o flynyddoedd gan adrodd chwedlau, mythau a hanesion o bob math i blant ac oedolion.  Mae’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn credu bod lle pwysig i chwedloniaeth Cymru yn ein bywydau, gyda straeon y Mabinogi’n gallu goleuo ein gwlad a’n haddysgu am dirwedd ein cenedl, a dywed fod ganddi ‘genhadaeth gyfrinachol’ i gyflwyno pawb i’r chwedlau anhygoel yma.  Mae Fiona’n byw yng Ngharrog ers dros bymtheng mlynedd, ac wedi sefydlu Caffi Stori yn yr ardal, lle daw criw ynghyd yn fisol i chwedleua, adrodd barddoniaeth neu ganu.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 1999, ac eleni, roedd yn teimlo’n ddigon hyderus i ymgeisio yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

Paul Huckstep

Mae Paul Huckstep o Benmachno wedi dod yn rhan ganolog o’r gymuned yn y pentref lleol ers symud i Gymru yn 2012.  Roedd eisoes wedi dechrau dysgu Cymraeg ar-lein gyda ‘Say Something in Welsh’ cyn symud yma o dde Lloegr, ac yna, ymunodd gyda’r dosbarth Cymraeg lleol a oedd yn cyfarfod yn nhafarn y pentref.  Mae’n ddiolchgar iawn i bawb yn y pentref am eu cefnogaeth ac am siarad Cymraeg bob amser.  Erbyn hyn, mae Paul yn aelod o’r côr lleol, yn llywodraethwr yn yr ysgol gynradd, ac yn rhedeg y dosbarth Cymraeg yn y pentref.  Dywed fod dysgu Cymraeg wedi’i helpu i ddod yn rhan o ddiwylliant Cymreig, ac mae’n awyddus iawn i ragor o bobl gael profiad tebyg iddo fo wrth fynd ati i ddysgu’r iaith.

Grace Emily Jones

Bu’r wythnos hon yn un llwyddiannus i Grace Emily Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr.  Cyrhaeddodd y rhestr fer yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ddyddiau ar ôl cyhoeddi’i bod yn un o’r rheini i’w hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd eleni.  Yn wreiddiol o Seland Newydd, aeth Grace ati i ddysgu Cymraeg ar ôl syrthio mewn cariad â Llion, cneifiwr o Nebo, Llanrwst. Dechreuodd ddysgu gyda’r app ‘Say Something in Welsh’ gan fagu digon o hyder i sgwrsio ymhen ychydig. Gan ddefnyddio’i gradd mewn chwaraeon ac addysg, dechreuodd Grace chwarae pêl-rwyd gyda thîm merched Y Bala, cyn mynd ati i ennill cymhwyster mewn hyfforddi, ac yna mynd ati i ddysgu hyfforddi Rygbi Undeb Brydeinig. Erbyn hyn, mae’n hyfforddi tîm merched dan 15 oed Clwb Rygbi Nant Conwy a thîm merched Rygbi Gogledd Cymru dan 18 oed – y cyfan oll yn wirfoddol a chan ddefnyddio’r Gymraeg.

Gemma Owen

Yn wreiddiol o Poole yn Sir Dorset, ‘doedd Gemma Owen o Faenan, Llanrwst, ddim yn ymwybodol o’r Gymraeg tan iddi glywed dau gystadleuwr yn siarad yr iaith ar raglen Big Brother!  Ond unwaith iddi fynd i’r Brifysgol yn Lerpwl i astudio Parafeddygaeth a chyfarfod Rhydian, sy’n ŵr iddi bellach, aeth ati i ddysgu Cymraeg gan ddefnyddio cynllun ‘Say Something in Welsh’.  Erbyn i’r ddau symud i Lanrwst yn 2012, roedd ei Chymraeg yn dda iawn, a phan gafodd swydd yng ngorsaf ambiwlans Bangor, penderfynodd o’r cychwyn y byddai’n defnyddio’r iaith yn y gwaith.  Mae’n siarad Cymraeg gyda chleifion, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, gan sicrhau eu bod yn derbyn gofal yn eu dewis iaith, ac erbyn hyn, mae Gemma’n gweithio yng ngorsaf ambiwlans Llanrwst.  Bydd Gemma’n cynrychioli Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn yr Eisteddfod eleni, gan annog pobl ifanc i ystyried gyrfa fel parafeddyg, ac i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith bob dydd.

Y pedwar ddaeth i'r brig yn rownd gynderfynol Dysgwr y FlwyddynFiona CollinsGemma OwenGrace Emily JonesPaul Huckstep