Rhaglen hwyrol yr Eisteddfod yn gwthio ffiniau a thorri tir newydd

24 Ebrill 2019

Comisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau; dyma fydd ar gael gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  

Gyda thocynnau’n mynd ar werth ar 1 Mai, heno (24 Ebrill), cyhoeddwyd rhaglen sy’n sicr o apelio at bob math o ddiddordebau ac oedran.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses “Mae’n bleser cyhoeddi rhaglen amrywiol, sy’n gwthio ffiniau ac yn parhau â’r trywydd uchelgeisiol mae’r Eisteddfod wedi bod yn ei ddilyn yn ddiweddar.  Dyma raglen gyffrous, sy’n adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd diwethaf, gyda phartneriaethau deinamig a newydd sy’n creu dimensiwn unigryw i’n gwaith.

“Syrcas gerdd gyfoes yw’r sioe agoriadol, Y Tylwyth, ddaw â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw.  Mae’n sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, sy’n cydweithio gyda chwmni syrcas rhyngwladol Fidget Feet a Pontio Prifysgol Bangor. 

“Bydd y sioe hon i’w gweld nos Wener a nos Sadwrn, gyda pherfformiad cynnar i deuluoedd gyda phlant iau nos Wener am 18:00.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru a Culture Ireland / Cultúr Éireann am gefnogi’r prosiect hwn.

“Eleni, mae’n drigain mlynedd ers cyhoeddi cyfrol eiconig Kate Roberts, Te yn y Grug, ac er mwyn nodi’r garreg filltir hon, rydym wedi comisiynu Cefin Roberts, Karen Owen ac Al Lewis i greu cyfanwaith cerddorol cwbl newydd sy’n addasiad o’r gyfrol.  Côr yr Eisteddfod sy’n dringo’r Mynydd Grug yng nghwmni Begw, Mair a Winni Ffinni Hadog, ac mae’r straeon yr un mor berthnasol heddiw ag erioed. 

“Bydd hwn yn cael ei berfformio ar lwyfan y pafiliwn nos Fawrth.  Rydym yn ddiolchgar am y grant a dderbyniwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol er mwyn datblygu’r prosiect hwn, sydd ag elfennau cymunedol cryf ac sydd wedi denu dros 200 o drigolion lleol i ymuno â’r côr.

“Mae Gig y Pafiliwn yn ôl eleni, gyda Huw Stephens yn cyflwyno.  Y bandiau y tro hwn yw Diffiniad, Eden a Lleden, gyda Cherddorfa’r Welsh Pops yn cyfeilio eto nos Iau.

“A ninnau mewn sir lle mae cymaint o ddoniau lleol, roedd rhaid sicrhau llwyfan i gynifer ohonyn nhw â phosibl, a beth well na Noson Lawen gyda’r cyflwynydd radio a theledu poblogaidd, Aled Hughes, wrth y llyw?

“Dyma gyfle i fwynhau Tara Bethan, Gildas, Eilir Jones, John Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies, Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin a Ruth Erin Roberts, CoRwst a Chôr Bro Cernyw, Côr Canwy a Chôr CantiLena, Hogie'r Berfeddwlad, Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur a Dylan Cernyw, ac Ilid Llwyd Jones.  Mae’n dipyn o restr, ac yn sicr o fod yn dipyn o noson yn y Pafiliwn nos Lun.

“Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Trystan Lewis, fydd yn arwain y Gymanfa Ganu yn y Pafiliwn nos Sul, gyda Huw Tregelles Williams ar yr organ.  Mae côr y Gymanfa wedi bod yn ymarfer yn ddiwyd dros y gaeaf, a chawn gyfle i fwynhau perfformiad o ddwy gytgan o Emyn o Fawl, Mendelssohn, ganddyn nhw fel rhan o’r noson, wrth i ni ddod ynghyd i gyd-ganu rhai o emynau gorau ein gwlad.

“O siarad yn lleol ac yn genedlaethol, mae’r nosweithiau’n debygol o werthu’n gyflym.  Felly, peidiwch ag oedi cyn mynd ati i brynu’ch tocynnau.  Bydd tocynnau ar werth o 10:00, 1Mai, drwy fynd i www.eisteddfod.cymru neu drwy ffonio’r llinell docynnau ar 0845 4090 800. 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.  Am ragor o fanylion ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 900.

-diwedd-

Nodiadau i Olygyddion

Bydd yr Eisteddfod yn cyhoeddi manylion gweddill yr arlwy hwyrol ar 14 Mai, gyda’r amserlenni llawn i’w dilyn ar-lein cyn diwedd Mai.

Mae’r Eisteddfod yn parhau i weithio ar gynlluniau newydd ar gyfer lleoli’r ŵyl eleni, ac mae nifer o drafodaethau a gweithgaredd wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf.  Y gobaith yw cadw’r meysydd mor agos â phosibl i dref Llanrwst, gan asesu opsiynau eraill wrth gefn.  Byddwn yn cyhoeddi diweddariad pan fydd rhagor i’w adrodd.