Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser

29 Mehefin 2016

Bydd Pafiliwn yr Eisteddfod yn Y Fenni’n cael ei drawsnewid yn Blanetariwm nos Fawrth 2 Awst, yng nghyngerdd Serenestial, Antur trwy Ofod ac Amser, wrth i ni fynd ar wib o amgylch y gofod mewn noson ar gyfer y teulu cyfan.

Mae hon yn sioe newydd sbon, wedi’i chreu a’i datblygu gan y delynores amlwg, Catrin Finch, a bydd y perfformiad yn cychwyn yn syth, wrth i’r gynulleidfa gamu i mewn i’r pafiliwn newydd.  Gan gyfuno elfennau o  gerddoriaeth, llenyddiaeth a dawns, bydd y sioe, a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth enwog Holst, The Planets, yn hudolus ac yn addysgol i’r teulu cyfan – profiad cwbl wahanol yn y pafiliwn newydd.

Meddai Catrin, “Ro’n i’n awyddus i greu profiad gwych ar gyfer y teulu cyfan.  Mae gan bawb ddiddordeb yn y planedau a’r gofod, ac rwy’n siŵr ein bod ni i gyd wedi edrych ar yr awyr yn y nos a meddwl am hanes a straeon rhai o’r planedau. 

“Bydd Serenestial yn dod â chyffro’r gofod yn fyw, mewn sioe i’r teulu a fydd yn sicr o apelio at bawb.  Mae’n gyffrous ein bod ni’n gallu gwneud defnydd o’r Pafiliwn newydd ei hun hefyd, ac rwy’n edrych ymlaen at weld beth fydd ymateb y gynulleidfa i’r goleuo a’r profiad cyflawn a geir ar y noson.

“Mae gweithio ar y prosiect yma wedi bod yn brofiad gwych.  Fel mam, rwy’n ymwybodol bod gan blant ddiddordeb mawr mewn planedau a’r gofod, felly roeddwn yn awyddus i greu noson anturus a chyffrous, noson a fydd yn deffro’u synhwyrau i gyd ac yn creu profiad bythgofiadwy drwy gerddoriaeth, dawns a llenyddiaeth.

“Rwy’n hynod falch o groesawu nifer o artistiaid eraill, a fydd yn perfformio ar y noson, ac rwy’n sicr y bydd hwn yn gyngerdd arbennig a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.”

Un o sêr y noson yw bachgen ifanc 17 oed, a welwyd yn fwyaf diweddar yn syfrdanu cynulleidfa Eisteddfod yr Urdd yn Y Fflint gyda’i ddoniau llinynnol.  O Gaerdydd y daw Charlie Lovell-Jones, y feiolinydd ifanc, ac mae eisoes yn enillydd rheolaidd yn y Genedlaethol a’r Urdd, ac mae dyfodol disglair iawn o’i flaen.  Bydd Charlie’n ymuno gyda Catrin a’r soprano amlwg, Elin Manahan Thomas i berfformio ar y noson.

Ballet Cymru, yr unig gwmni balé proffesiynol yma yng Nghymru, sy’n gyfrifol am elfennau dawns y noson, a bydd yr actores, Sara Lloyd-Gregory, yn perfformio barddoniaeth newydd gan gyn-Fardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, wrth i ni dreiddio’n ddyfnach i mewn i hanes y planedau a’r gofod.

Dywedodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Bydd hon yn noson wahanol i’r arfer yn yr Eisteddfod, ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda Catrin wrth iddi hi ddatblygu’i syniadau cyffrous.  Rydym wedi bod yn awyddus i greu sioe ar gyfer y teulu cyfan ers rhai blynyddoedd, rhywbeth sy’n apelio at blant a phobl o bob oed, ac rwy’n credu y bydd Serenestial yn ateb y galw ymysg ein cynulleidfa i wneud hynny.

“Yn y gorffennol, mae’r llwyfannu wedi’i ddal yn ôl gan y ffaith ein bod ni mewn pabell, ond gyda dyfodiad y Pafiliwn newydd eleni, mae modd bod yn fwy creadigol ac uchelgeisiol, a gobeithio’n wir y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cyngerdd hwn, wrth i ni droi’r Pafiliwn yn Blanetariwm.  Bydd y gynulleidfa’n camu i mewn i’r perfformiad wrth gyrraedd.  Gobeithio y bydd teuluoedd yn mwynhau’r perfformiad ac y bydd plant yn cael modd i fyw yng ngofod yr Eisteddfod.”

Mae Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser yn un o gyfres o gyngherddau nos a gynhelir yn ystod wythnos yr Eisteddfod.  Y gweddill yw:

Only Men Aloud, ffefrynnau mawr gan gynulleidfa’r Eisteddfod fydd yn agor yr Eisteddfod gyda Gwawr Edwards a Rebecca Trehearn, yn perfformio cymysgedd o hen ffefrynnau a chaneuon newydd.

Big Band Rhys Taylor sy’n cyfeilio nos Sadwrn, pan ddaw Shân Cothi, a’r canwr swing a soul, James Williams, i’r llwyfan mewn cyngerdd sydd hefyd yn cynnwys Côr yr Eisteddfod.  Cyfarwyddwr cerddorol y noson a Chôr yr Eisteddfod yw Jeffrey Howard, a chawn fwynhau pob math o ganeuon yn cael eu perfformio yn steil y Big Band.

Nos Sul, mae Cymanfa Ganu’r Eisteddfod yn gant oed, a byddwn yn cofnodi a dathlu’r pen blwydd pwysig hwn yng nghwmni Alwyn Humphreys a Band Pres Tredegar, gyda Rob Nicholls ar yr organ.  Bydd rhai o’r emynau o’r Gymanfa gyntaf yn cael eu canu ar y noson.

Erbyn hyn mae cynnal Noson Lawen wedi dod yn dipyn o draddodiad ar nos Lun yn y Pafiliwn, a dyna fydd ar y llwyfan eto eleni.  Phyl Harries fydd yn cyflwyno noson o adloniant gyda Rhydian Roberts, Katy Treharne, Trystan Llŷr a Gwydion Griffiths, Band Pres Llareggub, Ifan Gruffydd, Elan a Miriam Isaac a Non Parry, Dyfan Roberts, Olion Byw, Côr Rygbi Unedig y De, a Dawnswyr a Chôr Bro Taf.

Nid cyngerdd fydd yn y Pafiliwn nos Iau, ond yn hytrach gig arbennig, gyda Huw Stephens o Radio 1 yn cyflwyno Candelas, Yr Ods a Sŵnami, bandiau blaenaf Cymru ar hyn o bryd.  Bydd y bandiau’n perfformio i gyfeiliant y Welsh Pops Orchestra dan arweiniad y cerddor Owain Llwyd.  Cyfle i glywed gwedd newydd a gwahanol ar rai o ganeuon mwyaf adnabyddus y sîn heddiw.

Mae tocynnau ar gyfer Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser a’r cyngherddau eraill ar gael drwy fynd i www.eisteddfod.cymru neu drwy ffonio’r linell docynnau ar 0845 4090 800.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf – 6 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

Catrin Finch sy'n gyfrifol am y nosonPoster hyrwyddo Serenestial