Stondinau

** Mae'r stondinau 3m x 6m yn llawn am eleni. **
Ond mae ychydig o le ar ol yn y Neuadd Arddangos.
 
Os hoffech fynd ar restr aros rhag ofn bod rhywun yn canslo, e-bostiwch eira@eisteddfod.org.uk gyda'ch manylion.  


Mae’r holl wybodaeth a’r  ffurflenni cais ar gyfer llogi stondin yn yr Eisteddfod ar gael i’w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon.  Mae copi o gynllun y Maes hefyd yma er mwyn i chi ddewis eich lleoliad.


Darllenwch y Llyfryn Gwybodaeth cyn cwblhau’r ffurflenni os gwelwch yn dda.

2017 - LLYFRYN GWYBODAETH STONDINWYR – TERMAU AC AMODAU
2017 - FFURFLENNI ARCHEBU STONDIN
2017 - FFURFLEN GAIS WIFI
CYNLLUN Y MAES


Am wybodaeth bellach ynglyn â stondinau arlwyo cliciwch YMA.  
Mae’r dyddiad cau ar gyfer 2017 wedi pasio ers 7 Rhagfyr 2016.


Dyddiad 2017:              4 – 12 Awst (stondinau i agor am 10.00 ar 5 Awst)
Lleoliad 2017:               Bodedern, Ynys Môn   
Cyfeiriad y Maes:          Maes yr Eisteddfod, Bodedern, Ynys Môn LL65 3SS

Dyddiad rhyddhau
ffurflenni cais:              10 o'r gloch, dydd Mercher, 1 Chwefror 2017

Dyddiad cau:                Dydd Llun, 3 Ebrill 2017

Mae nifer o opsiynau ar gael :
•    llogi unedau 3m x 6m       LLAWN
•    llogi unedau 3m x 12m     LLAWN
•    cymryd gofod o fewn y Neuadd Arddangos
•    llogi adeilad pwrpasol      LLAWN
•    dod â cherbyd arddangos neu pabell eich hunain. 

Mae stondinwyr yn cael dewis eu lleoliad eu hunain – y cyfan sydd angen  yw 50% o’r gost gyda’r ffurflen gais!

Mae costau 2017 i'w gweld yn y ddogfen ar waelod y dudalen. Os hoffech fynegi eich diddordeb a derbyn nodyn atgoffa ddechrau Chwefror, neu i holi unrhyw gwestiwn ynglyn â stondinau, cysylltwch ag Eira Bowen eira@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 300.

Adeiladau 
Os hoffech dderbyn manylion neu drafod costau llogi adeilad cysylltwch ag Eira Bowen eira@eisteddfod.org.uk

PAM CAEL STONDIN YN YR EISTEDDFOD ? 
Os ydych yn awyddus i gyflwyno’ch cynnyrch gerbron marchnad eang a marchnad Gymreig, yna mae’r Eisteddfod yn eich galluogi i wneud hynny am bris rhesymol.

Mae nifer o siopau a chwmnïau yn dod i’r Eisteddfod i gael sylw cenedlaethol a gwerthu eu cynnyrch. Mae rhai yn dewis lawnsio eu cwmni yn yr Eisteddfod. Mae’r holl gyrff Cymreig, y sefydliadau proffesiynol, cymdeithasau gwirfoddol ac elusennau hefyd yn bresennol.

Yr Eisteddfod yw gwyl ddiwylliannol mwyaf Cymru, ac mae’n seiliedig ar 800 mlynedd o draddodiad. Gan mai Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod dylai stondinwyr ddisgwyl felly fod cwsmeriaid ac ymwelwyr yn gwneud ymholiadau ac yn archebu trwy gyfrwng y Gymraeg. O’r herwydd , mae angen o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y stondin drwy’r amser – gall y person yma fod yn rhugl, yn ddysgwr profiadol neu’n dechrau dysgu. Dylid hefyd cael mwyafrif o lenyddiaeth y stondin yn Gymraeg.

Y Maes 
Yng nghanol y Maes ceir y prif bafiliwn lle cynhelir cystadlaethau amrywiol, seremonïau’r Orsedd a chyngherddau gyda’r nos. O gwmpas y Maes ceir tua 250 o stondinau amrywiol yn cynnwys crefftau Cymreig o bob math, siopau llyfrau, gemwaith, orielau, offer cerddorol ayb. Yn ogystal â hyn ceir nifer o bafiliynau llai o gwmpas y Maes megis pabell gwyddoniaeth a thechnoleg, pentref drama, sinema, neuadd ddawns, ardal chwaraeon, pentref llên, arddangosfa gelf a chrefft, canolfan i ddysgwyr, ynghyd â digwyddiadau ogwmpas y maes  a llwyfan agored sydd â rhaglen lawn o fandiau yn chwarae drwy’r dydd.  Mae’r pentref bwyd yn cynnig rhywbeth i bawb a bwydydd o bob math. Ceir hefyd bwyty trwyddedig ar y Maes. 

Mae’r Wyl, sy’n denu tua 150,000 o ymwelwyr yn flynyddol mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn.

Dewch i’r Eisteddfod i hybu eich cwmni a’ch cynnyrch – gewch chi ddim eich siomi !

Microsoft Office document icon Costau 2017.docMicrosoft Office document icon 2017 - Ffurflenni Archebu Stondin.docMicrosoft Office document icon 2017 - Cais ~ Application Wifi - Cymraeg.docPDF icon 2017 - Maes drafft 12.01b.pdfMicrosoft Office document icon 2017 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr + Termau ac Amodau.docMicrosoft Office document icon 2017 - Ffurflen 5 - PRS.docMicrosoft Office document icon 2017 - Ffurflen 6 - Alcohol.doc