Sut i ddefnyddio AmGen

Mae AmGen yn brosiect aml-blatfform, sy’n ceisio cyrraedd pawb 

 1. Sut fyddwch chi'n cyhoeddi'r rhaglen?

  Byddwn yn cyhoeddi amserlen AmGen ar gyfer yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener.  Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfryngau cymdeithasol ac ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru.  Byddwn hefyd yn  cysylltu gyda’r wasg a’r cyfryngau gyda gwybodaeth am raglen yr wythnos ganlynol.

 2. Fydda i'n gallu gwylio'n ôl?

  Fe fyddwn ni’n llwytho sesiynau ar wefan yr Eisteddfod, ac ar ein sianel You Tube er mwyn i chi allu gwylio’n ôl.  Bydd adran AmGen ar ein gwefan, ac fe fydd yn hawdd cael hyd i bopeth sydd wedi’i gynnal fel rhan o’r prosiect.  Byddwn yn cydweithio gyda phlatfform AM i ddangos ambell ddigwyddiad mwy dros yr wythnosau nesaf, ac fe fyddwn hefyd yn ychwanegu rhain at ein gwefan ni ac You Tube ar ôl y premier ar AM.

 3. Dydw i ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, fydda i'n gallu ymuno?

  Byddwch. Byddwn yn cydweithio gyda rhaglenni fel Heno a Prynhawn Da er mwyn creu cynnwys penodol ar gyfer y gynulleidfa sy’n llai hyderus wrth ddefnyddio technoleg.  Byddwn hefyd yn cydweithio gyda gwasanaethau fel Radio Cymru a chyda phapurau fel Yr Herald Cymraeg a’r papurau bro er mwyn cyhoeddi straeon a gwybodaeth. 

  Bydd cyfle hefyd i gydweithio’n agos gyda’r wasg a’r cyfryngau ar gynnwys Gŵyl AmGen, a fydd yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, gyda S4C yn rhan hanfodol o’r prosiect, yn darlledu nifer fawr o raglenni dros y cyfnod. 

 4. Pryd fydd AmGen yn cychwyn?

  Bydd ein rhaglen o weithgareddau’n cychwyn ar 18 Mai.  Bydd o leiaf un gweithgaredd yn cael ei gynnal yn ddyddiol, gyda’r wybodaeth i gyd ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol.  Byddwn hefyd yn cyhoeddi ein rhaglen wythnosol drwy’r wasg a’r cyfryngau.

 5. Fyddwch chi'n trefnu gweithgareddau ar gyfer dalgylch yr Eisteddfod?

  Mae AmGen yn brosiect cenedlaethol, ond rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol er mwyn cynnig gweithgareddau ar gyfer ardal yr Eisteddfod dros y ddwy flynedd nesaf.  Bydd ymarferion côr yr Eisteddfod yn ail-gychwyn yn fuan, a bydd cyfle hefyd i aelodau o gôr y Gymanfa ddod ynghyd ar brynhawn Sul i gyd-ganu emynau, a hyn oll drwy gyfrwng fideo.  Mae cynlluniau eraill ar y gweill, a byddwn yn cyhoeddi rhagor am ein cynnwys yn wythnosol.

 6. Dydw i heb ddefnyddio Zoom o'r blaen.  Allwch chi helpu?

  Mae llawer iawn ohonom wedi dechrau defnyddio rhaglenni fel Zoom dros yr wythnosau diwethaf, er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.  Mae’n hawdd, ac yn hwyl i’w ddefnyddio.

  Os nad ydych chi wedi mentro i fyd fideo-sgwrsio eto, beth am ymuno â ni er mwyn mwynhau rhai o ddarlithoedd eiconig yr Eisteddfod o’r blynyddoedd diwethaf?  Rydym wedi dewis ambell glasur o’r archif, a bydd y darlithwyr yn eu cyflwyno’n fyw ar Zoom bob wythnos. 

  Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai meistr ar ambell grefft gynhenid Gymraeg, gan gynnwys y cynganeddion a gosod cerdd dant drwy gyfrwng Zoom, fel bod modd holi cwestiynau a rhannu gwybodaeth yn y ffordd fwyaf hawdd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

  Os nad ydych wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni.  Does dim angen i chi lawr lwytho unrhyw beth i'ch cyfrifiadur.  os ydych yn defnyddio tabled neu ffôn clyfar, llwythwch app Zoom.  Cliciwch ar y ddolen ar-lein.  Bydd hyn yn agor rhaglen Zoom, ac yna, ychwanegwch y cyfrinair er mwyn ymuno.  

 7. A yw cynnwys AmGen ar gael am ddim?

  Mae holl gynnwys AmGen ar gael yn rhad ac am ddim.  Ond, mae croeso mawr i chi gyfrannu tuag at waith yr Eisteddfod.  Cliciwch yma i gyfrannu drwy wefan Just Giving (gwefan Saesneg), neu cysylltwch â ni drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk am fanylion ar sut i gyfrannu’n rheolaidd er mwyn cefnogi gwaith yr Eisteddfod yn lleol a chenedlaethol.

Drwy ddefnyddio gwahanol blatfformau, gan gynnwys y wasg a’r cyfryngau traddodiadol, rydym yn gobeithio bod ein cynnwys yn hygyrch i gymaint o bobl â phosibl. 

Bydd ein hamserlen wythnosol yn nodi cyfrwng pob gweithgaredd.  Rydym hefyd yn gobeithio recordio popeth er mwyn eu llwytho ar wefan yr Eisteddfod a You Tube, fel bod modd gwylio a mwynhau eto.

Cofiwch ein dilyn ni ar Trydar a Facebook er mwyn mwynhau peth o’r cynnyrch fydd ar gael dros yr wythnosau nesaf.