Tendr: Rheoli Traffig

7 Hydref 2019

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 – a leolir yn Nhregaron 
Tendr: Rheoli Traffig
 
Trosolwg Rheoli Traffig
 
Cynhelir yr Eisteddfod yn Nhregaron, ar dir ar yr A485 ar gyrion y dref
Cynhelir yr Eisteddfod rhwng 1-8 Awst. 
 
Mae tasgau allweddol ar gyfer y Contractwr Rheoli Traffig penodedig fel a ganlyn:
1. Darparu gwasanaethau Rheoli Traffig (Rheoli, asesu, cynllunio, gweithredu a chynnal), adfer a glanhau cerbydau (ysgubwr mecanyddol) ar ran yr Eisteddfod yn unol â Phennod 8 a Diogelwch mewn Gwaith Stryd a Gwaith Ffyrdd (côd ymarfer). 
2. Cydweithio gyda’r rheolwyr gwasanaethau meysydd parcio i sicrhau, cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol, llif rhydd i draffig cerbydau a cherddwyr ar y ffyrdd ac o fewn meysydd parcio'r digwyddiad cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad yn yr ardaloedd parcio a nodwyd.
3. Dylai’r cwmni a gweithredwyr Rheoli Traffig gael eu hachredu gan y Cynllun Sector i weithio ar rwydwaith cefnffyrdd unffrwd.
4. Adnabod cwmni sy’n adfer cerbydau sydd wedi’u hachredu gan gynllun y Sector.
5. Adnabod gyrrwr Ysgubwr sydd wedi'i achredu gan CSCS ac sy’n meddu ar drwydded yrru gyfredol.
7. Darparu cynllun cyfnod adeiladu (RAMS, Cymhwysedd, Goruchwyliaeth, Manylion Cyswllt, cyflwyniadau, lles a chynllun Rheoli Traffig cyffredinol).
8. Bydd angen i’r Contractwr Rheoli Traffig wneud cais i NMWTRA Streetworks am yr holl drwyddedau angenrheidiol (Rhan N a goleuadau traffig / stop & go).
9. Cysylltu ag awdurdodau ffyrdd y Sir a gosod unrhyw orchmynion traffig angenrheidiol.
 
Amserlen o weithgareddau
1. Darparu cynllun Rheoli Traffig cyffredinol (Amserlen arwyddo ymlaen llaw, cynlluniau Rheoli Traffig cyn ac ar ôl digwyddiad, cynlluniau Rheoli Traffig yn ystod digwyddiadau, cynllun adfer cerbydau, cynllun glanhau, cynlluniau wrth gefn, cynllun yr Heddlu a manylion cyswllt, cynlluniau rheoli digwyddiadau NMWTRA a manylion cyswllt, cynlluniau CNC a manylion cyswllt, adrannau traffig Cyngor Sir Ceredigion a Chynghorau Sir Gar a Phowys (Gorfodi cyfyngiadau dim aros), Manylion cyswllt Arian / Efydd (HGC, NMWTRA, contractwr Rheoli Traffig, CBSC) a threfniadau dyddiol ar y safle yn ystod digwyddiad.
2. Rheolaeth (Asesu, darparu cynlluniau rheolaeth traffig), gweithredu a chynnal cynlluniau’r rheoli traffig yn ystod y digwyddiad.
3. Darparu cynlluniau rheoli traffig, arwyddo a chonio safleoedd ‘Dim Aros’ yn ôl yr angen a chytuno arnynt.
4. Darparu a chynnal arwyddion ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad (2 wythnos ymlaen llaw).
6. Mynychu cyfarfodydd SAG Ceredigion i gyflwyno'r holl gynlluniau.
 
Staffio Rheoli Traffig
 
Mae'n ofynnol i'r Contractwr Rheoli Traffig ddarparu staff priodol sydd wedi'u hyfforddi yn unol â'r Deddfau Priffyrdd
Rhaid i'r Contractwr Rheoli Traffig penodi Rheolwr Rheoli Traffig ar gyfer y digwyddiad - bydd y rheolwr yn rhan o anghenion gweithredol dyddiol y digwyddiad ac yn meddu ar agwedd ddeinamig at heriau dyddiol y cynllun Rheoli Traffig.
 
Arwyddion Ffyrdd Dros Dro
 
Darparu cynllun arwyddion cynhwysfawr i'r Awdurdod Lleol.
Arwyddion ar gyfer y cyfyngiadau cyflymder is; arwyddion dim parcio / a dim aros.
Arwyddion ar gyfer y traffig adeiladu.
Arwyddion parcio a digwyddiadau yng nghyffiniau lleol y digwyddiad.
 
Ceisiadau
 
Dymuna’r Eisteddfod gael ymatebion erbyn canol dydd ar ddydd Llun 14 Hydref 2019, gyda phenodiad i'w wneud erbyn ddydd Mawrth 15 Hydref 2019
Cyfeiriwch eich tendr at:-
Betsan Moses, betsan@eisteddfod.org.uk 
PDF icon Tendr Rheoli Traffig 2020.pdf