Tendrau Paratoi’r Ŵyl

28 Hydref 2019

 
RHAN 1 - CYFARWYDDWR/CYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU (unigolyn neu gwmni)
RHAN 2 - RHEOLWR/RHEOLAETH SAFLE A CHYNHYRCHU (unigolyn neu gwmni)
 
Cefndir
Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn un o wyliau diwylliannol mwyaf y byd, ac mae'n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i fwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, y celfyddydau gweledol a llawer mwy. Ei nod elusennol yw hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’i ddiwylliant.
 
Ymwelwyr - hyd at 170,000 dros yr wythnos ŵyl.
Meysydd Parcio - Mae tua 6,000 o geir yn cael eu parcio bob dydd.
Maes gwersylla - 1,200 o garafanau a 200 o bebyll.
MaesB (Awst 5-8) - 3, 500 o wersyllwyr a 5,000 o fynychwyr.
 
Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn - bob yn ail rhwng gogledd a de Cymru. Cynhelir Eisteddfod 2020 yn Nhregaron, Ceredigion.
 
Mae prif safle'r digwyddiad yn cynnwys oddeutu 35 erw, ac mae'n cynnwys prif strwythurau'r Eisteddfod yn ogystal ag ardaloedd arlwyo, bariau, arddangoswyr sylweddol a thua 250 o unedau masnach bach. Mae'r Eisteddfod yn ei chyfanrwydd, yn cynnwys meysydd carafán a gwersylla, MaesB, meysydd parcio a’r prif faes dros oddeutu. 185 erw o dir.
 
Mae'r ddogfen ar waelod y dudalen, yn ganllaw i weithrediadau a gofynion rheoli safle'r Eisteddfod a dylai fod yn sail i'ch dyfynbris. Wedi'i rannu'n ddwy ran - gallwch dendro am un neu'r ddwy ran.
 
Lleoliad 2020 Tregaron, Ceredigion             
Dyddiadau Allweddol Cynllunio - Tachwedd, 2020 ymlaen              
Cynllun safle drafft - dechrau mis Rhagfyr, 2020
Adeiladu maes - Ar y safle o 8 Mehefin, 2020
Yr ŵyl - Gorffennaf 31 - 8 Awst, 2020
                                          Dadrigio - Tan 30 Awst, 2020
 

Rhan 1 - CYFARWYDDWR/CYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU (unigolyn neu gwmni)

Cynorthwyo Tîm Rheoli’r Eisteddfod cyn yr ŵyl trwy ymgynghori ar ddatblygiadau technegol, cynllunio, amserlennu, trwyddedu / iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd a chynllun y safle. Sicrhau bod yr ŵyl yn cael ei darparu'n ddiogel a phroffesiynol a darparu profiad ymwelwyr o ansawdd uchel y mae'r ŵyl wedi dod yn adnabyddus am ei chyflawni.
 
Gweithio gyda: Tîm Rheoli’r Eisteddfod a goruchwylio a bod yn rheolwr llinell ar y Rheolwr/Rheolaeth Safle a Chynhyrchu.

 

Rhan 2 – RHEOLWR/RHEOLAETH SAFLE A CHYNHYRCHU (unigolyn neu gwmni)

Bydd gan yr unigolyn/cwmni llwyddiannus brofiad o gynllunio, amserlennu a rheoli adeiladu digwyddiadau ar safleoedd gwyrdd. Bydd/ant yn brofiadol mewn reoli amrywiaeth eang o gontractwyr, gan sicrhau ansawdd ar bob achlysur. Byddant yn rheoli amrywiaeth o gontractwyr / cyflenwyr o'r cyfnod sefydlu hyd at ddadrigio, gan oruchwylio canllawiau iechyd a diogelwch.
 
 
 
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau, at sylw: betsan@eisteddfod.org.uk / 07970751057. 
 
Dylai dychwelyd y tendr erbyn hanner dydd, Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, drwy e-bost wedi’i gyfeirio fel TENDRAU PARATOI’R ŴYL gan nodi yn glir os ydych yn dymuno i dendro am ran 1 neu 2 neu ddwy ran a’i ddanfon at betsan@eisteddfod.org.uk
 
Nid yw Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn ymrwymedig i dderbyn y dyfynbris isaf, nac unrhyw ddyfynbris.
PDF icon TENDRAU PARATOI’R ŴYL