Tocynnau perfformiadau nos Eisteddfod Sir Conwy ar werth

6 Mehefin 2019

Gyda llai na deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion sioeau a pherfformiadau hwyrol ar y Maes.  

Mae’r rhain yn cynnwys dramâu a nosweithiau comedi, ac mae tocynnau’n mynd ar werth am 10:00 fore Gwener, 7 Mehefin.

Yn dilyn llwyddiant cynnal perfformiadau mewn lleoliadau newydd ac amgen yn Eisteddfod Caerdydd y llynedd, eleni eto, bydd trefnwyr yn gwneud y defnydd helaethaf o’r adeiladau sydd ar y Maes, er mwyn cynnig rhaglen amrywiol ac uchelgeisiol, ac meddai’r Prif Weithredwr Betsan Moses, “Rwy’n falch o gyhoeddi manylion ein gweithgareddau gyda’r nos ar hyd a lled y Maes eleni.  Mae’r rhain, wrth gwrs, yn ychwanegol at raglen y Pafiliwn, ac yn sicr o apelio at gynulleidfa eang.

“Mae nifer fawr o’r perfformiadau a’r sioeau hyn yn bartneriaethau rhwng yr Eisteddfod a gwahanol gwmnïau, ac mae sicrhau bod cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau a gwerthfawrogi gweithiau artistig o bob math yn rhan cwbl greiddiol o waith y Brifwyl.  Ac wrth gwrs, mae’r rhaglen yn datblygu ac esblygu’n flynyddol, yn union fel anghenion a dyheadau ein cynulleidfaoedd.

“Rydym ni wedi bod yn arbrofi gydag ambell sioe newydd dros y blynyddoedd diwethaf, fel Cabarela, sydd wedi bod yn llwyddiant ar hyd a lled Cymru.  Braf felly yw gallu cyflwyno llwyfan newydd sbon ar gyfer sioeau a pherfformiadau sydd yn fwy beiddgar na rhaglen y Pafiliwn a Theatr y Maes, a bydd y Cwt Cabaret yn agor ei ddrysau am 21:00 bob noson, gyda chymysgedd o gomedi a chynyrchiadau theatrig.

“Eleni hefyd, bydd drama’n cael ei llwyfannu yng Nghaffi Maes B, wrth i Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd gyflwyno Bachu, drama newydd gan Melangell Dolma am gariad, cyfeillgarwch a chalonnau dryslyd wedi’i lleoli ar Faes yr Eisteddfod.  Cefnogir y cynhyrchiad gan yr Eisteddfod a Chanolfan Mileniwm Cymru.

“A bydd dau gynhyrchiad yn cael eu llwyfannu yn Theatr y Maes eleni.  Bydd Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith yn cyflwyno X, drama fuddugol Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd gan Rhydian Gwyn Lewis, a Chwmni Theatr Invertigo a Pontio yn cyflwyno Derwen, addasiad Cymraeg Mared Llywelyn Williams o brofiad theatrig unigryw Tim Crouch.

“Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gomisiwn drama Mas ar y Maes eleni, sef gwaith-ar-y-gweill newydd gan Elgan Rhys, Gethin Evans a Seiriol Davies.  Mae Corn Gwlad yn fersiwn cwiar ffyrnig, gwefreiddiol, llawen a dirdynnol, sy’n ail-fyw seremoni Coroni Eisteddfod 1924 pan enillodd Prosser Rhys am ei bryddest chwyldroadol am berthynas hoyw.  Bydd hon i’w gweld yn y Cwt Cabaret.

“Wrth gwrs, bydd llawer o ymwelwyr yn awyddus i grwydro’r Maes tan yn hwyr, ac eleni mae mwy o ddigwyddiadau rhad ac am ddim nag erioed o amgylch y Maes gyda’r nos.  Rydym eisoes wedi cyhoeddi manylion Llwyfan y Maes eleni, ac fe fydd y Tŷ Gwerin hefyd yn cynnal gigs hwyrol bob noson, gyda Colorama, Steve Eaves ac Alun Tan Lan ymysg yr artistiaid a fydd i’w gweld gyda’r nos yma.  Bydd manylion llawn am y rhain yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

“Felly, gydag ychydig dan ddeufis yn unig i fynd tan yr ŵyl, mae’r neges yn gwbl glir – mae Eisteddfod Sir Conwy yn mynd i fod yn wythnos arbennig iawn – gyda rhaglen ardderchog o weithgareddau sy’n sicr o apelio at bobl o bob oed, a hynny ar Faes braf yn ardal Llanrwst yn Nyffryn Conwy.  Bydd tocynnau hwyrol ar gael ar-lein (www.eisteddfod.cymru) a thrwy ffonio 0845 4090 800 o 10:00, fore Gwener, 7 Mehefin ymlaen, a dyma hefyd lle gallwch brynu tocynnau ar gyfer ein sioeau yn y Pafiliwn, a thocynnau bargen gynnar ar gyfer y Maes sy’n parhau ar werth tan ddiwedd Mehefin.

“Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi atom i Sir Conwy o 3-10 Awst eleni – mae’n argoeli i fod yn Eisteddfod i’w chofio!”

-diwedd-

PERFFORMIADAU HWYROL EISTEDDFOD GENEDLAETHOL SIR CONWY

CWT CABARET

Lleolir y Cwt Cabaret yn y Babell Lên

Nos Sadwrn, 21:00

Clwb Comedi Tudur Owen

Tudur Owen yn cyflwyno Daniel Glyn, Beth Angell, Jams Thomas, Beth Jones a Steffan Evans.  Noddir y noson gan Gronfa Gari.  Tocynnau - £6

Nos Sul – Mawrth, 21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad

Yn Eisteddfod Genedlaethol Pont-y-pŵl 1924, E Prosser Rhys enillodd y Goron am ei bryddest Atgof – cerdd serchus i lanc ifanc synhwyrus, a phryddest ddadleuol a chwyldroadol am berthynas hoyw. Mae Corn Gwlad… yn waith-ar-y-gweill sy'n ail-fyw fersiwn cwiar ffyrnig, gwefreiddiol, llawen a dirdynnol o'r Seremoni Coroni dyngedfennol honno yn 1924. Felly, ar alwad y Corn Gwlad, sefwch – ac fe gewch eich cyfri. Cynhyrchiad gan Elgan Rhys, Gethin Evans a Seiriol Davies.  Tocynnau - £6

Nos Fercher, 21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno Cabarela

Ar ôl llwyddiant y daith Nadolig, mae Cabarela yn mynd o nerth i nerth.  Cabarela Llanrwst fydd y mwyaf eto, mwy o ddivas, llond y lle o ddiceds a sioe o ddeunydd cwbl newydd!  Anaddas i blant a phobl cul!  Noddir y noson gan Gronfa Gari.  Tocynnau - £6

Nos Iau, 21:00

Y Pen Dwfn

Gêm banel fwyaf byrlymus y ‘Steddfod erioed, a honno'n taflu beirdd, cantorion ac enwogion i ganol dyfroedd geiriol a cherddorol o bob math.  Er y bydd y Robertsiaid, Nia ac Arwel Pod, yn y cadeiriau uchel i gadw trefn, ni ellir gwarantu rheolaeth dros natur yr iaith!  Tocynnau - £6

Nos Wener, 21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno ‘Steddfod Stifyn

Ydi, mae o’n ôl eleni… Ond pwy fydd gwesteion Stifyn Parri eleni? Pwy fydd yn cystadlu? Dewch i ddarganfod. Pwy fydd yn beirniadu? Chi! Caewch y drysau yn y cefn a rhowch bob chwarae teg!  Bydd y perfformiad yn cynnwys iaith gref.  Noddir y noson gan Gronfa Gari.  Tocynnau - £6

THEATR Y MAES

Nos Sadwrn, Sul, a Mawrth – Gwener, 18:00

Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith

X gan Rhydian Gwyn Lewis

Mae’n 2039 – yr Alban yn annibynnol, yr Iwerddon yn unedig, a Chymru ar fin pleidleisio mewn refferendwm i benderfynu ar ei dyfodol. A fydd y bobl yn dewis uno gyda Lloegr i greu gwladwriaeth newydd? Daw criw bychan o bobl ifanc at ei gilydd yng ngweddillion hen dafarn y Grange yng Nghaerdydd i gynllwynio er mwyn atal y bobl rhag bwrw’u croes. Ond i ba eithafion yr ân nhw i warchod eu hunaniaeth?

 

Ffion Dafis sy’n cyfarwyddo drama fuddugol Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, gan Rhydian Gwyn Lewis. Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith.  Tocynnau - £6

 

Nos Lun – Mercher, 20:00

 

Cwmni Theatr Invertigo a Pontio

Derwen gan Tim Crouch; addasiad Cymraeg gan Mared Llywelyn Williams

Dau actor. Steffan Donnelly sy’n cymryd rhan yr Hypnotydd, ond perfformir rhan y Tad gan actor gwahanol bob nos, sy’n dod ar y llwyfan heb weld na darllen gair o’r ddrama tan i’r sioe ddechrau. Dyma brofiad theatrig unigryw, yn llawn hiwmor tywyll sy’n bachu’r dychymyg gyda’i harchwiliad arbrofol o golled, maddeuant, a phŵer y meddwl.

 

Cwmni theatr Invertigo sy’n cyflwyno drama arobryn un o ddramodwyr blaenllaw Prydain, Tim Crouch, mewn addasiad Cymraeg gan Mared Llywelyn Williams (Enillydd Medal Ddrama yr Urdd 2017). Hyd y sesiwn: oddeutu awr. Canllaw oed 14+.

 

CAFFI MAES B

Nos Lun – Mercher, 19:30. Dydd Iau, 12:30

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd, gyda chefnogaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru

Bachu gan Melangell Dolma

Mae Manon yn blydi lyfio Steddfod. Wastad wedi. Ond gyda’i mam, Gwen, yn ffonio pob eiliad, a’i chyn gariad, Llŷr, o gwmpas y Maes, sut ar y ddaear mae hon yn mynd i fod y Steddfod orau 'rioed? Drama newydd am gariad, cyfeillgarwch a chalonnau dryslyd: rom-com yng nghanol y pebyll, y peintiau a’r pennau mawr. Wedi’i datblygu’n wreiddiol fel rhan o gynllun awduron preswyl Theatr Clwyd, dyma ddrama i godi’r galon gan Melangell Dolma, aelod o Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru, dan gyfarwyddyd Sarah Bickerton.  Cydnabyddir gefnogaeth yr Eisteddfod a Chanolfan Mileniwm Cymru i wireddu’r prosiect.  Perfformiadau am ddim

 

PAFILIWN

Nos Wener 2 Awst, 18:00, Nos Sadwrn 3 Awst, 20:00

Y Tylwyth

Syrcas gerdd gyfoes i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys. 

Mae’r haf wedi cyrraedd a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio, ac mae’n haf hefyd yng nghalon Elen, merch y plas, sydd wedi gwirioni’n lân.  Ond mae’r cymylau’n hel dros y dyffryn, a chymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch wrth i’r chwedlau amlhau...

Mae Y Tylwyth yn gynhyrchiad lledrithiol ac uchelgeisiol sy’n sicr o apelio at y teulu cyfan wrth i’r Eisteddfod fentro i fyd syrcas gerdd gyfoes am y tro cyntaf, gan weithio gyda Pontio Prifysgol Bangor a’r cwmni syrcas modern Gwyddelig, Fidget Feet.

Mae’r sioe wedi’i hysbrydoli gan chwedlau a straeon y tylwyth teg yng ngogledd Cymru.  Stori serch yw hi yn ei hanfod, ond fel gyda phob stori dda, mae ambell dro trwstan wrth i ddau lanc frwydro am galon merch ifanc.

 

Nos Sul, 20:00

Cymanfa Ganu

Cyfle i gyd-ganu rhai o emynau gorau ein gwlad, dan arweiniad Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Trystan Lewis, gyda Huw Tregelles Williams ar yr organ.  Bydd Côr y Gymanfa hefyd yn perfformio dwy gytgan o Emyn o Fawl, Mendelssohn ar y noson.

 

Nos Lun, 20:00

Noson Lawen

Aled Hughes yn cyflwyno Tara Bethan, Gildas, Eilir Jones, John Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies, Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin a Ruth Erin Roberts, CoRwst a Chôr Bro Cernyw, Côr Canwy a Chôr CantiLena, Hogie'r Berfeddwlad, Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur a Dylan Cernyw, ac Ilid Llwyd Jones

 

Nos Fawrth, 20:00

Te yn y Grug

A hithau’n drigain mlynedd ers cyhoeddi cyfrol eiconig Kate Roberts, Te yn y Grug, mae Cefin Roberts, Karen Owen ac Al Lewis wedi creu cyfanwaith cerddorol cwbl newydd sy’n addasiad o’r gyfrol.  Côr yr Eisteddfod sy’n dringo’r Mynydd Grug yng nghwmni Begw, Mair a Winni Ffinni Hadog, ac mae’r straeon yr un mor berthnasol heddiw ag erioed. 

WEDI GWERTHU ALLAN

 

Nos Iau, 20:00

Gig y Pafiliwn

Huw Stephens yn cyflwyno Diffiniad, Eden, Lleden, a Cherddorfa’r Welsh Pops

Daw cerddoriaeth dawns a chlwb ac offeryniaeth glasurol ynghyd am noson gofiadwy, wrth i Gig y Pafiliwn, un o lwyddiannau mawr yr Eisteddfod dros y blynyddoedd diwethaf, dalu teyrnged i ddiwylliant pop a chlwb y 90au. 

Yn dilyn llwyddiant 2017 a 2018, mae Gig y Pafiliwn yn ôl eto eleni, ac mae’n addo bod yn noson well nag erioed!  Gyda’r DJ Huw Stephens, un o bobl fwyaf dylanwadol y sin Gymraeg yn cyflwyno unwaith eto, mae’r Gig wedi hen ennill ei le fel un o uchafbwyntiau’r flwyddyn.

Mae cynhyrchwyr cyngherddau’r Eisteddfod wedi creu parti anferthol gyda Cherddorfa’r Welsh Pops ac arweinydd Band Pres Llareggub, Owain Roberts, wrth y llyw, a Diffiniad, Eden a Lleden yn perfformio ar y noson.

 

Tocynnau i’r Pafiliwn a’r perfformiadau gyda’r nos i gyd ar gael o www.eisteddfod.cymru / 0845 4090 800.