Y chwilio am Ddysgwr y Flwyddyn Eisteddfod 2016 ar gychwyn

10 Rhagfyr 2015

Mae’r Nadolig ar y gorwel, ac yn gyfle i deuluoedd a ffrindiau i ddod ynghyd i ddal i fyny gyda hanesion a straeon ei gilydd, yn aml am yr unig dro yn ystod y flwyddyn.

Gyda mwy a mwy o bobl ar hyd a lled Cymru a thu hwnt yn mynd ati i ddysgu Cymraeg bob blwyddyn, gall cyfarfod â phawb adeg y Nadolig fod yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg os ydych chi wedi bod yn dysgu dros y misoedd diwethaf, neu, os oes aelod o’r teulu wedi bod yn dysgu, mae’n gyfle hefyd i weld sut mae’r gwersi’n mynd ac i ddechrau sgwrsio yn y Gymraeg.

Wrth ddod ynghyd a dotio ar Gymraeg ffrindiau a theulu, cofiwch fod modd eu henwebu ar gyfer cystadleuaeth arbennig iawn, Dysgwr y Flwyddyn.  Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw un dros 18 oed sydd wedi dysgu Cymraeg yn eithaf rhugl.  Gall unigolyn ymgeisio’i hun, neu gall teulu, ffrind, cydymaith - unrhyw un - fynd ati i enwebu rhywun sydd wedi gwneud eu gorau gyda’r Gymraeg.

Mae llawer o bobl yn mynd ati i ddysgu Cymraeg er mwyn ei siarad gyda ffrindiau a theulu.  Mae eraill yn dysgu’r iaith er mwyn ei siarad yn y gwaith, a nifer yn awyddus i’w defnyddio yn y gymuned leol.  Ac mae rhai pobl yn dysgu Cymraeg gan eu bod yn chwilio am her newydd.  Beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, gellir mynd ati i gystadlu neu drefnu enwebiad ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

Gari Bevan o Ferthyr Tudful oedd enillydd y gystadleuaeth yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau eleni, ac aeth Gari ati i ddysgu Cymraeg er mwyn ei siarad gyda’i deulu.  Erbyn heddiw, mae Gari’n byw ac yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae newydd gychwyn cadw blog ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/maes-d/blog-dysgwr-y-flwyddyn.  Gallwch ddilyn ei hanes dros y misoedd nesaf yn ystod ei gyfnod fel Dysgwr y Flwyddyn.

Mae digon o amser ar ôl tan y dyddiad cau, 31 Mawrth, ond mae’r cyfnod hwn yn adeg berffaith i ddechrau meddwl, trafod a chasglu rhywfaint o wybodaeth - a hynny wrth gymdeithasu!  Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais o’r llyfryn Beth Amdani, sydd ar gael ar dudalennau Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru.  Ceir gwybodaeth am nifer fawr o gystadlaethau eraill i ddysgwyr yn y llyfryn Beth Amdani hefyd.

Bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn yn derbyn tlws arbennig a £300, a bydd y tri arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau a £100 yr un.  Mae’r gwobrau’n rhoddedig gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent. Bydd y pedwar hefyd yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Felly, wrth i ni agosáu at gyfnod y gwyliau, partïon ac aduniadau teuluol, cofiwch am gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn wrth longyfarch teulu a ffrindiau ar eu Cymraeg dros gyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd!

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf – 6 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.