Galw am Bobl Greadigol

Mae Is-bwyllgor Celfyddydau Gweledol

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

yn gwahodd ymarferwyr creadigol

i ddatgan diddordeb a chynnig syniadau

ar gyfer arddangosfa arbennig Y Lle Celf

Pwy sy’n gymwys i gynnig syniadau

 • Ymarferydd creadigol unigol neu grŵp o ymarferyddion creadigol.
 • Ymarferydd/ion sydd yn dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru ac empathi gyda chefn gwlad tra hefyd yn edrych allan i’r byd.
 • Rhaid bod yr ymarferydd unigol, neu un o fewn y grŵp, fod â’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.
 • Byddai’n fanteisiol, ond nid yn hanfodol, pe byddai’r ymarferydd/ion yn meddu ar sgilau curadurol.
 

Rôl yr ymarferydd

Bydd yr ymarferydd a gomisiynir yn creu, dylunio a threfnu’r gwaith ac yn cydlynu’n rheolaidd gyda Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod a chynrychiolydd yr Is-bwyllgor Celfyddydau Gweledol wrth i’r prosiect fynd rhagddo.
 

Sgôp y gwaith

Gall y gwaith celf fod ar unrhyw ffurf, gyfrwng neu gyfryngau, ac o unrhyw ddeunydd.
 
Bydd y gwaith celf yn waith gwreiddiol o safon, ac wedi ei greu yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon. Chwilir am waith sy’n gyffrous, yn cynhyrfu, yn feddylgar a heriol. 
 
Bydd union ffurf y gwaith, y cysyniad, y cyfrwng/cyfryngau a’r deunydd yn cael ei benderfynu gan yr ymarferydd.
 
Hoffai’r Is-bwyllgor i’r ymarferydd fod yn yn agored i weithio gyda grwpiau cymunedol a gweld syniadau sy’n ymchwilio i rai o’r canlynol:

 

Pynciau trafod

 • Y realiti o fyw yng nghefn gwlad Ceredigion yn 2020
 • yng nghyd-destun Amaethyddiaeth
 • cynaladwyedd a’r Argyfwng Hinsawdd
 • a’r cyd-berthynas â Diwylliant ac Iaith
 • ac ysbryd radical y sir

Lleoliad

Arddangosir y gwaith yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron 1 – 8 Awst 2020 yn Y Lle Celf (neilltuir gofod 11m x 8m) neu ar y Maes.
 

Cyllideb a ffioedd

Bydd swm o £10,000 ar gael i wireddu’r arddangosfa
Mae’r swm yma yn cynnwys:
 • ffi’r ymarferydd/ion
 • costau creu a deunyddiau
 • cludiant a gosod y gwaith gorffenedig
 • yswiriant (os yn berthnasol)
 • unrhyw gostau eraill
 
[Mae’r comisiwn yn ddibynnol ar lwyddiant ceisiadau grant a chodi arian]
 

Adnoddau eraill a gynigir

 • stiwdio am dri mis yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
 • mynediad i gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth
 • cyflwyniad i grwpiau cymunedol lleol
 

Sut i ymgeisio

Gofynnir am lythyr byr yn cyflwyno’ch hun ac egluro pam eich bod yn mynegi diddordeb, ynghyd ag: 
 • Amlinelliad byr o’r syniad a’r bwriadau gweithredu (2 ochr A4 ar y mwyaf)
 • Delweddau (3 – 5 delwedd)
 • CV cryno.
 
Dylid anfon y cynnig at Swyddog Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Cymru i’r cyfeiriad ebost isod erbyn 5.00pm, ddydd Gwener, 8 Tachwedd 2019.
 
Gobeithir bod mewn sefyllfa i gomisiynu yn fuan wedi hynny, ond nid yw’r Eisteddfod Genedlaethol yn ymrwymo i benodi ar sail unrhyw gynnig, neu benodi o gwbl.
 
 
Cyswllt  a manylion pellach
Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
029 2074 1709 / 07787 550017