Ymwelwyr anabl

Gwybodaeth gyffredinol ar gyfer ymwelwyr anabl sy'n dod i'r Eisteddfod

 1. Pa fath o gyfleusterau sydd ar y maes ar gyfer pobl ag anabledd?

  Mae’n rhan o bolisi yr Eisteddfod i fod yn ddigwyddiad cynhwysol lle mae croeso i bawb. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion a sicrhau bod y digwyddiad mor hwylus â phosib.

  **Dylid nodi mai digwyddiad mewn cae yn yr awyr agored yw’r Eisteddfod, ac o’r herwydd, mae’n bosib y bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei chael yn anodd symud o gwmpas mewn rhai rhannau o’r safle. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am drefniadau mynediad ar gyfer pobl anabl, rhowch wybod i ni. **

  Ceir ramp i bob adeilad, toiledau pwrpasol a llecynnau penodol yn y Pafiliwn ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

  Cysylltwch â chwmni Byw Bywyd i archebu cadair olwyn neud sgwter ymlaen llaw – 01286 830 101 neu ebostiwch post@byw-bywyd.co.uk.

  Caniateir cŵn tywys.

  Mae bws mini wedi’i addasu ar gael i gludo ymwelwyr anabl o amgylch y Maes drwy’r dydd.

  Gellir defnyddio gwasanaeth cyfieithu’r Pafiliwn fel system sain-ddisgrifiad. 

 2. Gwybodaeth Hygyrchedd

  Mae'n bolisi gan yr Eisteddfod i fod yn ddigwyddiad cynhwysol ble mae croeso i bawb. Rydym yn gwneud pob ymdrech rhesymol i ddarparu ystod eang o anghenion ac i wneud y digwyddiad mor hygyrch â phosib.
   
  Mae'r Eisteddfod yn ŵyl deithiol, a chan amlaf fe'i cynhelir ar gaeau amaethyddol.  Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau llwybrau o amgylch y Maes, ond rydym wedi ein cyfyngu i nodweddion y tir ei hun wrth gynllunio a pharatoi'r safleoedd.  **Byddwch yn wybyddus gall y tirwedd mewn rhai rhannau o'r safle fod yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri.**
   
  Os ydych yn anabl, gobeithio y bydd y cyngor isod yn eich cynorthwyo i gael ymweliad wrth eich bodd.  Fe'ch anogir i gysylltu â ni cyn i chi gyrraedd am ragor o wybodaeth neu i drafod anghenion neu ofynion penodol.
 3. Cyrraedd yr Eisteddfod

  Mae parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael yn ein meysydd parcio.  Cofiwch arddangos eich bathodyn glas i'r stiwardiaid wrth gyrraedd.  

 4. Sgwteri a chadeiriau olwyn i'w rhentu

  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chwmni Byw Bywyd, ac mae stondin y cwmni yn agos at y brif fynedfa bob blwyddyn.  Gallwch logi cadeiriau olwyn a sgwteri yma ar gyfer eich ymweliad. 

  Rydym yn annog ymwelwyr sy'n awyddus i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i gysylltu â'r cwmni ymlaen llaw er mwyn sicrhau argaeledd sgwter neu gadair olwyn.  Rhif cyswllt y cwmni yw 01286 830 101.

 5. Tocynnau

  O flaen y mynedfeydd, ceir cabannau gwerthu tocynnau â rhai ffenestri isel, sydd yn addas i bobl mewn cadeiriau olwyn. Yma hefyd mae sustem “loop” er mwyn cynnig cymorth i bobl sydd yn gwisgo teclyn clywed, a bydd hyn yn eich helpu wrth brynu tocynnau. Cofiwch y gallwch hefyd archebu tocynnau dros y we.
   
  Os oes angen cymorth cynorthwyydd personol arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim. Cyn rhoi tocynnau i Gynorthwywyr Personol, bydd yn rhaid i ni gael un o’r mathau canlynol o dystiolaeth:
  • Tudalen Flaen Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol (dim cyfradd benodol)
  • Tudalen Flaen llythyr Lwfans Gweini (dim cyfradd benodol)
  • Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)
  • Cerdyn ID Cydnabyddedig ar gyfer Cŵn Cymorth
  • Cerdyn Mynediad CredAbility
 6. Adeiladau'r Eisteddfod

  Yn y Pafiliwn, neilltuir lle arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn, a sedd gerllaw i dywyswyr. Gofynnir i chi archebu'r rhain ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eich lle, a gellir gwneud hyn naill ai drwy e-bostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio'r llinell docynnau ar 0845 4090 800.
   
  Mae croeso i gŵn tywys yn y Pafiliwn, ond gadewch i'r stiwardiaid wrth y drws wybod os ydych am ddod â'r ci i mewn i'r adeilad er mwyn iddyn nhw eich helpu i gael hyd i sedd addas gyda digon o le i'r ci wrth eich ymyl.
  Ceir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y Pafiliwn (gan Gwmni Cyfieithu Cymen) y gellir ei ddefnyddio er mwyn dilyn y gweithgareddau.  Gellir ei ddefnyddio fel teclyn ‘sain-ddisgrifio’.  Mae’r offer ar gael yn rhad ac am ddim o’r Ganolfan Gyfieithu o flaen y Pafiliwn, neu gofynnwch i un o staff neu wirfoddolwyr y Ganolfan Ymwelwyr am gymorth.  Gwasanaeth Saesneg yn unig yw'r gwasanaeth cyfieithu.
 7. Llecyn Llonydd

  Mae darpariaeth ar gyfer ymwelwyr ag anableddau sydd yn dymuno llecyn tawel i ymlacio am ychydig o brysurdeb y Maes.  Gellir canfod y Llecyn Llonydd ar y map neu gofynnwch i un o’r tîm stiwardio am gyfarwyddiadau.

 8. Goleuadau fflachiog (strobe)

  Efallai y bydd defnydd o oleuadau fflachiog mewn rhai sioeau yn ein hadeiladau neu ar ein llwyfannau yn ystod yr wythnos.

 9. Toiledau

  Ymhob bloc o doiledau, mae un sydd wedi addasu ar gyfer bobl anabl, gyda ramp yn arwain atynt, ac yn y bloc toiledau ger yr Uned Cymorth Cyntaf / Pafiliwn ceir toiled anghenion arbennig (low independency). Mae clo ar y toiled yma sydd yn gweithio gyda goriad “RADAR”. Os byddwch angen defnyddio'r cyfleuster hwn a heb y goriad pwrpasol, ewch i'r ddesg wybodaeth yn y Ganolfan Ymwelwyr neu i’r Uned Cymorth Cyntaf.

 10. Hygyrchedd o amgylch y Maes

  Mae ramp i fod i bob adeilad. Os cewch drafferth i gael mynediad i unrhyw adeilad, rhowch wybod i Swyddfa’r Eisteddfod ar unwaith.  Os ydych yn cael trafferthion yn mynd o amgylch y Maes, cysylltwch gydag un o’r Goruchwiliwyr Stiwardio (siacedi gwelededd uchel coch / oren) fydd yn medru galw am wasanaeth cerbyd pwrpasol i’ch cynorthwyo. 

 11. Cymorth ychwanegol

  Mae stiwardiaid ym mhob un o'n hadeiladau ac ar gael i gynnig cymorth ymarferol. Maent yn hawdd i’w hadnabod, yn gwisgo siacedi gwelededd uchel gwyrdd. Ewch atynt gydag unrhyw broblem ymarferol, a byddent yn barod i’ch cynorthwyo, neu drefnu i rywun arall eich cynorthwyo. 
  Fe wnawn bob ymdrech o fewn rheswm i wneud ymweliad pawb i Faes yr Eisteddfod yn un mor bleserus â phosibl. Fodd bynnag, os cewch unrhyw drafferthion yn ystod eich ymweliad â’r Maes, ewch i Swyddfa’r Eisteddfod, sydd y tu ôl i’r Pafiliwn, neu i’r Ganolfan Ymwelwyr.
 12. Cysylltu

  Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod sy'n gyfrifol am hygyrchedd ar y Maes, a gellir cysylltu ag Alwyn yn y Swyddfa, neu os na fydd yno, bydd aelod o staff yn cysylltu gydag Alwyn ar y radio.  Bydd eich sylw yn derbyn ymateb o fewn dwy awr, a bydd Alwyn neu aelod arall o dîm rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi o fewn yr amser hynny.  
   
  Os hoffech gysylltu gydag Alwyn ymlaen llaw, gallwch ei ebostio alwyn@eisteddfod.org.uk, ysgrifennu at Swyddfa’r Eisteddfod, Uned 15 Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1XP neu ffonio 0845 40 90 400.  Polisi yr Eisteddfod yw ymdrechu i ymateb i bob gohebiaeth o fewn 7 diwrnod gwaith.
   
  Os am gysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod gydag ymholiad cyffredinol, e bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 40 90 900.