Alawon Gwerin

Manylion y cystadlaethau alawon gwerin, y ffurflen gais a'r rheolau ac amodau i gyd.

 

1. Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer
(a) Unsain: ‘Suo Gân’, 100 o Ganeuon Gwerin, gol. Meinir Wyn Edwards (Lolfa)
(b) Trefniant i 3 neu fwy o leisiau o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Gwobrau:
1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £500 (£200 Eryl a Myfanwy Jones, Bodffordd; £200 Er cof am Richard Evans, Nantfadog, Tregaian; £100 Er cof am Olwen Lewis, Caergybi) )
2. £300 (Gwilym a Beti W Williams, Rhyd yr Aeron, Llangefni)
3. £200 (Er cof am Richard Evans, Nantfadog, Tregaian)

 

2. Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

(a) Unsain: ‘Titrwm-Tatrwm’, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Gwobrau:

1. Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 (Lil a Brian Evans [Pentraeth gynt] er cof am Robin Evans)
2. £200 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
3. £100 (Gweno Parri, Caernarfon er cof am ei phriod Emyr [Siop Carmel gynt] a’i mab Elfyn)

 

3. Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer
(a) Unsain: ‘Tiwn Sol-Ffa’, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]
(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Gwobrau:
1. £150 (Gwobr Goffa Elfed Lewys)
2. £100 (Eirwen Lloyd, Y Fflint er cof am ei phriod, Cyril)
3. £50 (Iwan Williams, Pentreberw)

 

4. Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd
Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.

Gwobr:
Cwpan Lady Herbert Lewis i’w ddal am flwyddyn, Medal a £300 (Cwmni Toffoc, Ynys Môn)
 

5. Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed

Bechgyn: ‘Yr Hen Ŵr Mwyn’ (2), tudalen 122, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]
Merched: ‘Adar Mân y Mynydd’ [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. Medal Goffa J. Lloyd Williams (Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru) a £75 (Cronfa Jane Williams)
2. £50 (Mairwenna Lloyd, Y Rhyl, wyres Jane Williams)
3. £25 (Mairwenna Lloyd, Y Rhyl, wyres Jane Williams)


6. Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed

‘Y Gelynen’, Alawon Gwerin Môn (casgliad cyntaf), tr. Grace Gwyneddon Davies [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Richard H. Edwards, Llangwyllog)

 

7. Unawd Alaw Werin dan 12 oed

‘Hen Wraig Fach’, Caneuon Gwerin i Blant [CAGC]

Gwobrau:

1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Rhoddedig gan Ann Gibbard, Benllech er cof am ei phriod Ithel)

 

8. Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Glannau

Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)


9. Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.

Gwobrau:

1. £150 (Lis Williams, Llandegfan)
2. £100 (Er cof annwyl iawn am Ffion Haf a’r diweddar Elfed Wyn Hughes gan Fflur Mai Hughes, Llangefni)
3. £50 (Lis Williams, Llandegan)
 

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

10. Unawd ar unrhyw offeryn gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Gymreig.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Wendy Davies, Llanfairpwll)

 

Beirniaid

Lleisiol: Delyth Medi, Eleri Roberts, Einir Wyn-Williams, Mair Beech Williams
Offerynnol: Siân James, Gwenan Gibbard 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Canllawiau canu alawon gwerin (PDF)PDF icon Amodau arbennig adran Alawon Gwerin (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu, 2017 (PDF)