Alawon Gwerin

Manylion y cystadlaethau alawon gwerin, y ffurflen gais a'r rheolau ac amodau i gyd.

1. Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer
(a) Unsain: ‘Tribannau Morgannwg’, Ffylantin-tŵ [Sain]
(b) Trefniant i 3 neu fwy o leisiau o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst 2018

Gwobrau:
1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £500 (Côr Merched Canna)
2. £300
3. £200

--------------------

2. Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

(a) Unsain: ‘Jail Caerdydd’ (3 phennill) [Swyddfa’r Eisteddfod]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni
Gwobrau:

1. Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 (Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)
2. £200
3. £100
 

--------------------

3. Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer
(a) Unsain: ‘Y Deryn Pur’, Ancient National Airs of Gwent and Morganwg [CAGC]
(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni
Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50 (Owen Saer, Y Tyllgoed)

--------------------

4. Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd
Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.
Gwobrau:
1.Cwpan Lady Herbert Lewis i’w ddal am flwyddyn, Medal (Er cof am Peter Elias Jones gan ei deulu) a £150 (Elen Rhys, Caerdydd)
2. £100 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
3. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

--------------------

5. Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed

(a) Bechgyn: ‘Pe cawn i hon’ [Swyddfa’r Eisteddfod (Boosey & Hawkes)]
     Merched: ‘Os daw fy nghariad’, Caneuon Traddodiadol y Cymry [Argraffiad diwygiedig] [Gwynn 8403]

(b) Unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.
Gwobrau:

1. Medal Goffa J. Lloyd Williams (Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru) a £75 (Delyth Medi, Llandaf)
2. £50
3. £25

Bydd yr enillydd yn cael cyfle i fynychu cynhadledd flynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn Aberystwyth ar 22-23 Medi 2018 ar gost y Gymdeithas, yn ogystal â chael perfformio yn y noson.

--------------------

6. Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed
Naill ai:

(i) ‘Cân y Cathreiniwr’, Caneuon Llafar Gwlad 1 [Swydfa’r Eisteddfod (Amgueddfa Werin Cymru)]

Neu
(ii) ‘Ffair Henfeddau’, Canu’r Cymry 2 [CAGC]
Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20

--------------------

7. Unawd Alaw Werin dan 12 oed

‘Y Fasged Wye’ [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
2. £25
3. £15
 

--------------------

8. Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Môr

Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2018 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Teulu Jack a Jean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150

--------------------

9. Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.

Gwobr:

£300 (Ysgol y Gadeirlan, Llandaf) i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniaid

 

Cystadlaethau yn y Tŷ Gwerin
 

--------------------

10. Unawd ar unrhyw offeryn gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Cymreig.

 Gwobrau:

1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Delwyn Tibbott, Llandaf)
 

--------------------

11. Cyflwyno Cân Werin hunangyfeiliant

Hunanddewisiad. Nodir ei bod hi’n ofynnol i’r cystadleuydd gyflwyno’r darn ar lafar, rhoi ychydig o gefndir - y geiriau, yr alaw, cyn ei chanu. Bydd y cyfan yn cael ei feirniadu.

Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)

Gwobrau:
1. £75 (Meurig Williams, Rhydwaedlyd, Caerdydd)
2. £50
3. £25

--------------------

149. Cystadleuaeth Dweud Stori

Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori traddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r stori apelio at gynulleiddfa gymysg gan ddangos dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 8 munud.
Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw.
Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)

Gwobrau:

1. £100 (Wales Environmental Cyf.)
2. £60
3. £40

(Mae'r gystadleuaeth hon hefyd yn ymddangos yn yr Adran Lefaru)
 

--------------------

Beirniaid

Lleisiol:  Caryl Ebenezer, Rhiannon Ifans, Pat Jones, Leah Owen
Offerynnol:  Stephen Rees

PDF icon Canllawiau canu alawon gwerin (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais Alawon Gwerin 2018 (Word)PDF icon Amodau Arbennig Alawon Gwerin 2018PDF icon Ffurflen Gais Alawon Gwerin 2018 (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu, 2018 (PDF)