Hygyrchedd

Gwybodaeth gyffredinol ar gyfer ymwelwyr gydag anableddau sy'n dod i'r Eisteddfod. Gallwch ddarllen y Llawlyfr Hygyrchedd yma.

 1. Hygyrchedd yr Eisteddfod

  Fel gŵyl, mae’r Eisteddfod yn ymweld â gwahanol ardaloedd a chymunedau pob blwyddyn, a phob blwyddyn mae ymwelwyr yn dod atom o wahanol ardaloedd a chymunedau.

  Os oes anabledd gyda chi, gobeithio y bydd y cyngor isod yn eich cynorthwyo i gael ymweliad wrth eich bodd, ac mae croeso i chi gysylltu gyda ni cyn eich ymweliad os oes gennych unrhyw ymholiad penodol.

  Mae'r Eisteddfod yn ŵyl deithiol, ac yn aml fe'i cynhelir ar gaeau amaethyddol.  Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau llwybrau gwastad o amgylch y Maes, ond rydym yn ddibynnol iawn ar y tir ei hun wrth gynllunio a pharatoi'r Maes. **Byddwch yn wybyddus gall y tirwedd mewn rhai rhannau o'r safle fod yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri.**

  Mae’r Eisteddfod yn ymrwymedig i ddarparu Maes a chyfleusterau hygyrch i bawb, ac i wneud pob ymdrech o fewn rheswm i wneud ymweliad i Faes yr Eisteddfod yn un mor bleserus â phosibl.

 2. Cyrraedd yr Eisteddfod

  O’r Maes Carafanau
  Os yn aros ar y Maes Carafanau, bydd gwasanaeth bws wennol llawr isel o’r fynedfa i’r Maes Carafanau (ger Garej Meadow Vale) i’r arhosfa bysus o flaen Prif Fynedfa’r Eisteddfod yn weithredol rhwng 07:00 a 00:00.  Mae pont droed i groesi’r A470 gyferbyn a’r Maes.  Os na ellwch ddefnyddio’r bont, neu oes sgwter neu gadair olwyn na ellir ei plygu ar gyfer croesi’r bont, fe’ch anogir i ddefnyddio’r bws wennol gan nad oes croesfan gerdded ddynodedig arall.
   
  Car
  Mi fydd parcio penodol ar gyfer pobl anabl sydd â bathodyn glas wrth ymyl Prif Fynedfa’r Eisteddfod.  Bydd y maes parcio yma wedi ei arwyddo yn glir - dangoswch eich bathodyn glas i’r stiward wrth gyrraedd y maes parcio.  Dilynwch yr arwyddion a pheidiwch a mynd i’r meysydd parcio cyffredinol.
   
  Tacsis
  Bydd modd i dacsis ollwng a chasglu mewn ardal ddynodedig o flaen Prif Fynedfa'r Eisteddfod.  Bydd darpariaeth gyffelyb ar gyfer aelodau o’r cyhoedd fydd yn dymuno gollwng a chasglu o gyffiniau’r brif fynedfa.
   
  Bysus (teithiau preifat a chystadleuwyr)
  Bydd bysus yn medru gollwng a chasglu o flaen Prif Fynedfa'r Eisteddfod.  Bydd gyrwyr yn cael cyfarwyddyd am lefydd parcio cyfagos a threfniadau dychwelyd ar ddiwedd y dydd i bigo teithwyr fyny.
   
  Ar feic neu ar droed
  Mae llwybr cerdded i’r Maes o gyfeiriad Llanrwst a Betws y Coed.  Bydd pont gerdded dros yr A470.  Gan nad ydym yn medru creu croesfan ar yr A470, yr ydym yn annog defnyddwyr sgwteri a chadeiriau olwyn i ddefnyddio’r bws wennol o’r Maes Carafanau neu wasanaethau cyhoeddus fydd yn gollwng teithwyr o flaen y brif fynedfa.
  Bydd modd cadw a chloi beics ar droed y bont gerdded neu o flaen y Brif Fynedfa.
 3. Sgwteri a chadeiriau olwyn i'w llogi

  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chwmni Byw Bywyd, ac mae stondin y cwmni yn agos at y brif fynedfa bob blwyddyn.  Gallwch logi cadeiriau olwyn a sgwteri yma ar gyfer eich ymweliad.  Rydym yn annog ymwelwyr sy'n awyddus i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i gysylltu â Byw Bywyd ymlaen llaw er mwyn sicrhau argaeledd sgwter neu gadair olwyn.  Rhif cyswllt y cwmni yw 01286 830 101.

  Bydd llecynnau dynodedig ar hyd y Maes i gysylltu er mwyn gwefru sgwteri.  Gweler y lleoliadau ar gynllun y Maes, neu gofynnwch i un o’r stiwardiaid.

 4. Tocynnau

  O flaen y mynedfeydd, ceir cabannau gwerthu tocynnau â rhai ffenestri isel, sydd yn addas i bobl mewn cadeiriau olwyn. Yma hefyd mae sustem “loop” er mwyn cynnig cymorth i bobl sydd yn gwisgo teclyn clywed, a bydd hyn yn eich helpu wrth brynu tocynnau. Cofiwch y gallwch hefyd archebu tocynnau dros y we.
   
  Os oes angen cymorth cynorthwyydd personol arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim. Cyn rhoi tocynnau i Gynorthwywyr Personol, bydd yn rhaid i ni gael un o’r mathau canlynol o dystiolaeth:
  • Tudalen Flaen Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol (dim cyfradd benodol)
  • Tudalen Flaen llythyr Lwfans Gweini (dim cyfradd benodol)
  • Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)
  • Cerdyn ID Cydnabyddedig ar gyfer Cŵn Cymorth
  • Cerdyn Mynediad CredAbility
 5. Pafiliwn yr Eisteddfod

  Yn y Pafiliwn, neilltuir lle arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn, a sedd gerllaw i dywyswyr. Gofynnir i chi archebu'r rhain ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eich lle, a gellir gwneud hyn naill ai drwy e-bostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio'r llinell docynnau ar 0845 4090 800. 

  Ceir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y Pafiliwn (gan Gwmni Cyfieithu Cymen) y gellir ei ddefnyddio er mwyn dilyn y gweithgareddau.  Gellir ei ddefnyddio fel teclyn ‘sain-ddisgrifio’.  Mae’r offer ar gael yn rhad ac am ddim o’r Ganolfan Gyfieithu o flaen y Pafiliwn, neu gofynnwch i un o staff neu wirfoddolwyr y Ganolfan Ymwelwyr am gymorth.  Gwasanaeth Saesneg yn unig yw'r gwasanaeth cyfieithu.

 6. Hygyrchedd cyffredinol o amgylch y Maes

  Eleni mae’r tracfyrddau i gyd yn rhai esmwyth ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri ac mae ramp i bob adeilad. Os cewch drafferth i gael mynediad i unrhyw adeilad, rhowch wybod i Swyddfa’r Eisteddfod ar unwaith.  Os ydych yn cael trafferthion yn mynd o amgylch y Maes, cysylltwch gydag un o’r Goruchwylwyr Stiwardio (siacedi gwelededd uchel coch / oren) fydd yn medru galw am wasanaeth cerbyd pwrpasol i’ch cynorthwyo.

  Bydd rhaglen cynnal a chadw yn weithredol i sicrhau y bydd y gwair ar y maes parcio Bathodyn Glas a’r Maes wedi ei dorri.

 7. Cŵn Cymorth

  Croesewir cŵn cymorth ym mhob rhan o’r Maes gan gynnwys y Pafiliwn, ond gadewch i'r stiwardiaid wrth y drws wybod os ydych am ddod â'r ci i mewn i'r adeilad er mwyn iddyn nhw eich cynorthwyo i gael hyd i sedd addas gyda digon o le i'r ci wrth eich ymyl.

 8. Llecyn Llonydd

  Mae darpariaeth ar gyfer ymwelwyr ag anableddau sydd yn dymuno llecyn tawel i ymlacio am ychydig o brysurdeb y Maes.  Lleolir ein hadeilad Llecyn Llonydd ger yr Uned Cymorth Cyntaf nis ymhell o’r Pafiliwn rhwng y Neuadd Ddawns a’r Pagoda ar gynllun y Maes.

 9. Goleuadau fflachiog (strobe)

  Efallai y bydd defnydd o oleuadau fflachiog mewn rhai sioeau yn ein hadeiladau neu ar ein llwyfannau yn ystod yr wythnos.

 10. Toiledau

  Ymhob bloc o doiledau, mae un sydd wedi addasu ar gyfer bobl anabl, gyda ramp yn arwain atynt, ac yn y bloc toiledau ger yr Uned Cymorth Cyntaf / Pafiliwn ceir toiled anghenion arbennig (high dependency). Mae clo ar y toiled yma sydd yn gweithio gyda goriad “RADAR”. Os byddwch angen defnyddio'r cyfleuster hwn a heb y goriad pwrpasol, ewch i Swyddfa’r Stiwardiaid neu y Ddesg Wybodaeth yn y Ganolfan Ymwelwyr neu i’r Uned Cymorth Cyntaf gerllaw.

  Bydd toiledau a chawodydd ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael y ein Meysydd Carafanau a Gwersylla teuluol.  Bydd lleoliad yr holl wasanaethau a darpariaethau wedi eu nodi ar gynllun fydd ar gael wrth i breswylwyr gyrraedd.

 11. Cymorth ychwanegol

  Mae stiwardiaid ym mhob un o'n hadeiladau ac ar gael i gynnig cymorth ymarferol. Maent yn hawdd i’w hadnabod, yn gwisgo siacedi gwelededd uchel gwyrdd. Ewch atynt gydag unrhyw broblem ymarferol, a byddent yn barod i’ch cynorthwyo, neu drefnu i rywun arall eich cynorthwyo.  Bydd y stiwardiaid yn gallu eich helpu a'ch cynghori am bob elfen o'ch ymweliad.

  Fe wnawn bob ymdrech o fewn rheswm i wneud ymweliad pawb i Faes yr Eisteddfod yn un mor bleserus â phosibl. Fodd bynnag, os y cewch unrhyw drafferthion yn ystod eich ymweliad â’r Maes, ewch i Swyddfa’r Eisteddfod, sydd y tu ôl i’r Pafiliwn, neu i’r Ganolfan Ymwelwyr.

 12. Cysylltu

  Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod sy'n gyfrifol am hygyrchedd ar y Maes, a gellir cysylltu ag Alwyn yn y Swyddfa, neu os na fydd yno, bydd aelod o staff yn cysylltu gydag Alwyn ar y radio.  Bydd eich sylw yn derbyn ymateb o fewn dwy awr, a bydd Alwyn neu aelod arall o dîm rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi o fewn yr amser hynny.  
   
  Os hoffech gysylltu gydag Alwyn ymlaen llaw, gallwch ei ebostio alwyn@eisteddfod.org.uk, ysgrifennu at Swyddfa’r Eisteddfod, Uned 15 Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1XP neu ffonio 0845 40 90 400.  Polisi yr Eisteddfod yw ymdrechu i ymateb i bob gohebiaeth o fewn 7 diwrnod gwaith.
   
  Os am gysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod gydag ymholiad cyffredinol, e bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 40 90 900.